Tuesday, 1 November 2011

Dugo 'bawal kainin,' ba't kinakain ng Katoliko?

ISA sa laging ginagamit ng mga INC para atakihin ang mga Katoliko ay kaugnay sa pagkain ng mga Katoliko sa dugo. Ayon sa mga INC, ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo.

Ang batayan nila ay ang utos ng Diyos sa Leviticus 19:26 at ang Acts 15:29.

Sinasabi sa Leviticus 19:26:
"Huwag kayong kakain ng karne na naroon pa ang dugo nito."

Sabi naman sa Acts 15:29:
"Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."

Sa isang tingin ay parang tama ang sinasabi ng mga INC. Pero kapag sinuri ang mga talata ay makikita na mali ang mga INC sa pag-unawa sa mga ito.

Ang bawat talata ay may tinatawag na konteksto, o ang sitwasyon kung bakit iyon sinabi. Makikita rin sa konteksto kung sino ang kausap o sinasabihan ng mensahe. Sa madaling salita, ang konteksto ang nagpapakita ng tamang kahulugan ng talata.HINDI KRISTIYANO ANG BINAWALAN
Sa kaso ng Lev 19:26, ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo ay ang mga Israelita. Hindi kasama sa pinagbabawalan ang mga Kristiyano. Wala pa kasing Kristiyano noong panahon na iyon.


Sa simula ng Leviticus 19 ay sinasabi kung sino ang pinagsasabihan sa Lev 19:26. Sabi sa Lev 19:1,

"Sinabi ng Panginoon kay Moises: Magsalita ka sa buong kapulungan ng Israel at sabihin mo sa kanila: Maging banal kayo dahil ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay banal."

Malinaw po, mga Israelita ang pinagsasabihan. Ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo ay mga Israelita. Hindi ang mga Kristiyano.

Sa Lev 17:10 ay mas malinaw na mga Israelita ang pinagbabawalan. Sabi riyan,
"Sino mang Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila na kakain ng dugo ay ibabaling ko ang aking mukha laban sa kanya na kakain ng dugo at puputulin siya sa kanyang bayan."


Wala nang duda, ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo ay ang mga "Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila."


Sa madaling salita, ang pagbabawal ay hindi para sa lahat ... hindi para sa mga Kristiyano.

Ang mga Kristiyano ay hindi pinagbabawalan sa pagkain ng may dugo.KRISTIYANO PINAIIWAS LANG
Kung babasahin natin ang Acts 15:29 (na ginagamit din para punahin ang pagkain ng mga Katoliko sa dugo) ay makikita natin na hindi bawal sa Kristiyano ang dugo. Ang dugo ay pinaiiwasan lang sa Kristiyano.

Sabi riyan, "Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."

Ang utos sa Kristiyano ay "umiwas" sa dugo. Hindi sinabing "bawal" kumain ng dugo.

Magkaiba ang "iwas" sa "bawal."

Sabi sa UP Diksiyonaryong Pilipino, ang "iwas" ay:
1. pagliligtas ng sarili sa anumang panganib.

2. paglihis sa anuman o kaninuman.

Iyan din ay pag-"ilag" na ang kahulugan ay:
1. umiwas upang hindi matamaan o mahagip

2. lumayo o umiwas sa panganib

3. mag-ingat; mag-alaga
Ang "bawal" naman ay ganito ang kahulugan:
"Hindi pagbibigay pahintulot na gawin ang anuman; pagpigil."

Sa kahulugan ng "iwas" at "ilag," ang pasya sa pag-iwas o pag-ilag ay galing sa sarili. Sarili ang nagdedesisyon kung iiwas o hindi. Ikaw o ako ang may kapangyarihan na magsabi kung dapat umiwas o hindi.

Sa kabaliktaran, ang "bawal" ay galing sa iba ang pasya. May ibang nag-uutos. May ibang pumipigil para gawin ang isang bagay. No choice ka. Dapat kang sumunod.

Sa Acts 15:29, ang sabi sa mga Kristiyao ay "umiwas" sa dugo. Hindi binabawalan ang Kristiyano sa pagkain ng dugo. Siya ang magpapasya kung kakain ng dugo o hindi.

Malinaw na ibinibigay sa Kristiyano ang desisyon kung kakain siya ng dugo o hindi.UMIWAS KAPAG MAY HUDYO
Ngayon, bakit pag-iwas sa dugo ang utos sa Acts 15:19? Bakit hindi sila binawalan?

Kailangang tingnan ang konteksto ng talata para maunawaan kung bakit.


Una, sino ang sinabihan na "umiwas" sa dugo?

Ang mga Hentil na naging Kristiyano.

Makikita natin sa Acts 15:3 na ang mga Hentil na Kristiyano ang pinag-uusapan. Dumaan kasi sina Pablo at Barnabas sa Phoenicia at Samaria at sinabi sa kanila na nagbalik-loob sa Diyos ang mga Hentil.

Sa Acts 15:5 ay ipinipilit ng ilang dating Hudyo na dapat din sumunod sa Batas ni Moises ang mga Hentil na naging Kristiyano.

Anila, kailangan ding magpatuli ang mga Hentil na Kristiyano at dapat din silang huwag kumain ng dugo at baboy, ayon sa pagbabawal sa Lev 7:26-27 at 11:7-8.

Maiintindihan natin ang damdamin ng mga Kristiyano na ex-Hudyo dahil sila ay mga Israelita. Sa Lev 17:10 ay sinabihan sila ng Diyos ng ganito:
"Sino mang Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila na kakain ng dugo ay ibabaling ko ang aking mukha laban sa kanya na kakain ng dugo at puputulin siya sa kanyang bayan."

Para sa mga Israelita, ang pagkain o hindi pagkain ng dugo ay hindi lang isyu na pang-relihiyon, ito ay isyu rin ng pagiging Israelita. Kahit ngayon ay alam ng marami na ang mga Israelita ay mga nationalistic na tao.

Direkta silang pinagbawalan sa pagkain ng dugo, pati ang mga mamumuhay na kasama nila ay hindi rin dapat kumain ng dugo. Sino mang lalabag sa utos na ito ay puputulin ng Diyos mula sa bayang Israel.

Dahil diyan ay gusto rin ng mga Hudyo o Israelita noong unang panahon na pati ang mga Hentil na Kristiyano ay bawalan na rin sa pagkain ng dugo.WIN-WIN SOLUTION
Para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ay gumawa ng desisyon ang mga Apostol na panalo ang mga ex-Hudyo at panalo rin ang mga Hentil na Kristiyano na ugali na talaga ang kumain ng dugo.

Ang solusyon ay dapat na lang "umiwas" sa dugo ang mga Hentil na Kristiyano.

Kailan dapat umiwas?

Kapag may kasalo silang mga kapwa Kristiyano na dating Hudyo. Masasaktan at mae-eskandalo kasi ang mga ex-Hudyo kapag kumain ng dugo ang mga Hentil na Kristiyano sa harap ng mga Israelita.

Kung wala silang kasama na ex-Hudyo ay puwede sila kumain ng dugo. Wala kasing masasaktan kapag kumain sila niyon.


MALINIS ANG LAHAT NG PAGKAIN
Sa Romans 14:20 ay sinasabi ni Pablo:
"Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos nang dahil lang sa pagkain. Ang lahat ng pagkain ay malinis, pero mali para sa isang tao na kumain ng kahit ano na makakatisod sa iba."

Ang sinasabi riyan ni Pablo ay puwedeng kainin ang lahat ng uri ng pagkain, kasama na ang dugo. Pero kung may matitisod--tulad ng mga Kristiyanong Israelita na pinagbawalang kumain ng dugo--ay mas mabuti pang huwag nang kumain ng dugo. Umiwas na lang.

Kaya pagdating sa pagkain ng dugo, mas magandang tiyakin ng isang Kristiyano na walang matitisod sa kanyang pagkain ng dugo bago niya ito kainin.

Kung walang matitisod ay pinapayagan kumain ng dugo ang isang Kristiyano.

Monday, 31 October 2011

Pasugo: Katoliko ang tunay na Iglesia

(Ang sipi sa ibaba ay hiniram sa blog ni Cenon Bibe sa Tumbukin Natin)

 

POST ni Catholic Defender:
Hindi ba't lahat ng mga tanong nila (INC) ay ilang beses ng NASAGOT. Sa katunayan ang dami-daming CATHOLIC WEBSITES kung talagang GUSTO NILA NG SAGOT. Yun nga lang mas gusto nilang SAGOT galing sa mga MINISTRO nila, di ba?

Ang hirap lang kasi sa mga INC® WALA SILANG OPISYAL NA WEBSITE kaya tayo nagtatalakayan dito.

Tutal gusto niyo rin lang naman ng SAGOT MULA RIN SA INYO kaya pagbibigyan namin kayo. SA AMIN ang tanong SA INYO GALING ANG SAGOT.TANONG: Ilan ba ang Iglesiang itinatag ni Cristo?

SAGOT: Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang, ito ang Iglesiang itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga Iglesia at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang!" - PASUGO Mayo 1968, p.7

(MALINAW sa sinabi ng Pasugo na ang iisang tunay na Iglesia ni Cristo ay ang "itinayo ni Cristo" at hindi ang itinayo ng kung sinong tao, tulad ni Felix Manalo. Ang INC ay kailan lang bumangon, partikular noong 1914, na ayon sa Pasugo ay "hindi tunay kundi huwad lamang!")---------------

TANONG: Saan ba itinatag ang IISANG IGLESIA ni CRISTO?

SAGOT: “Alin ang tunay na Iglesia? Ang Iglesiang itinayo ni Cristo sa Jerusalem." - PASUGO Mayo 1954, p. 9

(Iglesia Katolika lang po ang naitayo sa Herusalem noong 33 AD. Ang iglesia ng INC ay inaamin nilang sa Punta, Sta. Ana, itinayo noon lang July 27, 1914. Katunayan ay ipinagdiwang kailan lang ang ika-97 anibersaryo ng pagkakatatag sa INC.)


---------------

TANONG: May karapatan bang magtatag ang isang tao?

SAGOT: Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesiang magiging dapat sa Dios. Kung sino-- ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang tao-- maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak-- ay walang karapatang magtayo ng Iglesia" - PASUGO Nobyembre 1940, p. 23

(Malinaw pong sinabi ng Pasugo na tanging ang Panginoong Jesu-Cristo lamang ang makapagtatayo ng Iglesiang dapat sa Diyos. Kung tao lang ang nagtayo, iyon ay huwad.)


---------------

TANONG: Eh sino ba ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas?

SAGOT: Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK." - PASUGO Agosto-Setyembre 1964, p. 5

(Dito ay malinaw nang inaamin ng INC na "si Kapatid na F. Manalo ang nagtatag ng INK," hindi ang Panginoong Hesus. Hindi rin sa Herusalem itinatag ang INC kundi dito sa Pilipinas.)


---------------

TANONG: Kanino bang pag-aari ang Iglesia ni Cristo?

SAGOT: “Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad." - PASUGO Hulyo 1952, p. 4

(Ang nagtatag sa Iglesia Katolika sa Herusalem ay ang Panginoong Hesus kaya Siya ang may-ari ng Iglesia Katolika. Inamin ng INC na si Felix Manalo ang nagtatag sa INC dito sa Pilipinas kaya ang INC ay kay Manalo at hindi kay Cristo.)


---------------

TANONG: Pano malalamang aral ng Dios sa aral ng tao?

SAGOT: Kaya't papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng mga sugo ng Dios ay mula sa Dios, ang mg aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula lamang sa kanyang sarili. (Juan 7: 16-18) PASUGO Nobyembre 1960, p. 26---------------

TANONG: Sa makatuwid kanino bang aral ang nasa Iglesia ni Cristo?

SAGOT: At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiong itinuturo ng mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo". - PASUGO Mayo 1961, p. 4,

SAGOT: Kaya't sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapatid na Felix Manalo lamang ang bumabalangkas at at nagtuturo sa kanila." - PASUGO Mayo 1963, p. 27


(Malinaw po na si Felix Manalo ang gumawa ng mga leksion at aral ng INC, hindi si Kristo.)


---------------

TANONG: Kung PEKE ang mga nagtatayuang mga Iglesia ngayon, alin ang tunay na Iglesiang kay Cristo?

SAGOT: Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

(Wala na pong duda. Inamin ng Pasugo na ang Iglesia Katolika ang siyang tunay na Iglesia ni Cristo at hindi ang umaangkin lang na INC.)KAYO ANG MAY SAGOT NIYAN, HINDI KAMI!

Sunday, 30 October 2011

Iglesia Katolika mababasa ba sa Biblia?

 .
 .
 'IGLESIA NI CRISTO' NASA BIBLIA?

ISA PO sa madalas ipagmalaki ng INC ay mababasa raw sa Biblia ang pangalan ng kanilang iglesia. Ang itinuturo nila ay ang Roma 16:16. Diyan ay mababasa:
Romans 16:16 (New International Version):
Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings
Roma 16:16 (Ang Salita ng Diyos):
Magbatian kayo sa isa't isa ng banal na halik. Ang mga iglesiya ni Cristo ay bumabati sa inyo.
 Kapansin-pansin po sa mga talata na iyan na mali ang sinasabi ng INC na mababasa ang pangalan nilang "Iglesia ni Cristo" sa Roma 16:16. Hindi po "Iglesia ni Cristo" (singular o isahan) ang sinasabi sa talata kundi "mga iglesiya ni Cristo," "churches of Christ," at "ekklēsiai pasai tou Christou" na pawang plural o pang-maramihan.

Sa madaling salita po ay may panlilinlang ang sinasabi ng INC na "mababasa sa Biblia" ang pangalan ng kanilang simbahan. Sa nakita natin sa itaas ay maling-mali sila. Huwag po tayong paloloko.


KATOLIKO MABABASA BA SA BIBLIA?

Kaya po ipinagmamalaki ng mga INC na "mababasa sa Biblia" ang pangalan ng simbahan nila ay dahil inaakala nila na hindi mababasa sa Biblia ang Iglesia Katolika.

Pero bago po ang ano pa man ay mali po ang paniniwala na mababasa sa Biblia ang "pangalan" ng tunay na simbahan o iglesia. Wala po tayong mababasa kahit saan sa Biblia na ang Diyos o ang mga apostol ay nagbigay ng pangalan sa Iglesia.

Ang ibinigay po sa Iglesia ay mga katangian nito. Halimbawa ng mga katangian ng Iglesia ay ang sumusunod:

1. Ekklesia Katholes (mula sa Greek text ng ACTS 9:31) - Iglesiang laganap batay sa kautusan ng Panginoong Hesus sa Matthew 28:19

2. Church at Jerusalem (Acts 11:22) - naroon kasi sa Herusalem

3. Church at Antioch (Acts 13:1) - naroon kasi sa Antioch

4. Church of God (Acts 20:28, 1Cor10:32, 1Cor11:22, 1Cor12:28, 1Cor15:9, Gal 1:13) - dahil pag-aari ng Diyos

5. Church in Cenchrea (Romans 16:1) - nasa Cenchrea

6. Churches of the gentiles (Romans 16:4) - dahil kinaaaniban ng karamihan ay mga Hentil o dating Hentil.

7. Churches of Christ (Rom 16:16) - tumutukoy sa LAHAT ng IGLESIA na SUMASALUDO o NAGBIBIGAY GALANG sa IGLESIA ROMANA

8. Church of God in Corinth (1Cor1:2, 2Cor1:1) - naroon sa Corinto

9. Churches of God (1Cor11:16) - maraming simbahan ang tinutukoy

10. Galatian churches (1Cor16:10 - mga iglesia sa Galatia

11. Macedonian churches (2Cor8:1)

12. Churches in Galatia (Gal 1:2)

13. Churches of Judea (Gal 1:22, 1Thes2:14)

14. Radiant church (Eph5:27)

15. Church of the Laodiceans (Col4:16)

16. Church of the Thessalonians (1Thes 1:1, 2Thes1:1)

17. Church of the living God (1Tim3:15)

18. Church of the first born (Heb12:23)

Malinaw sa mga paglalarawan na yan na walang iisang pangalan o iisang tawag sa tunay na Iglesia. Katunayan, walang pangalang ibinigay sa Iglesia. Kaya mali ang itinuturo ng ilan na mababasa raw sa Biblia ang "pangalan" ng kanilang iglesia.


EKKLESIA KATHOLES
Batay sa katotohanan na katangian ng Iglesia ang nasusulat ay makikita natin ang Iglesia Katolika sa Biblia. At hindi lang sa basta Biblia kundi sa orihinal na Kasulatan na nasulat sa Greek.

Sa mga hindi po nakakaalam, nung unang isulat ang mga nilalaman ng Biblia, ang mga kasulatan ay nasa wikang Hebreo, Aramaico, at Griego.

* Ang Lumang Tipan o Old Testament ay nasa Hebreo.
* Ang Bagong Tipan o New Testament ay nasa Griego.
* Sa Luma at Bagong Tipan ay may pailan-ilang talata na nasusulat sa Aramaico, ang dialekto sa Palestina.

At sa Greek text ng New Testament natin makikita ang Iglesia Katolika, partikular sa Acts 9:31.

Sa Greek ng Acts 9:31 ay mababasa natin ang
" μὲν οὖν ἐκκλησία καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο."

Mababasa riyan ang "ἐκκλησία καθ’ ὅλης" o "ekklēsia kath olēs." Sa direktang salin sa Pilipino, iyan ay "iglesia katolika" o "Iglesia Katolika" na ang kahulugan ay "Iglesiang Laganap."

Malinaw na malinaw po. Letra por letra. Mababasa sa Biblia ang "ekklēsia kath olēs" o "iglesia katolika." Walang panlilinlang. Walang pagkukunwari.

Noong una po ay paglalarawan lang po sa tunay na Iglesia ang "ekklēsia kath olēs" pero noong tumagal ay ginamit na itong pormal na pantawag sa tunay na Simbahan, ang Iglesia Katolika.

Ikumpara po natin iyan sa ipinagmamalaki ng INC na "iglesia ni Cristo" na mali at may halong pandaraya dahil ang totoo ay "mga iglesia ni Cristo"--plural at hindi singular.

Kaya kung ang pagbabatayan ay "mababasa sa Biblia" ang inaanibang iglesia ay Iglesia Katolika ang malinaw na mababasa sa Biblia. Ang "Iglesia ni Cristo" ay sa panlililang at pagkukunwari lang.