Tuesday, 1 November 2011

Dugo 'bawal kainin,' ba't kinakain ng Katoliko?

ISA sa laging ginagamit ng mga INC para atakihin ang mga Katoliko ay kaugnay sa pagkain ng mga Katoliko sa dugo. Ayon sa mga INC, ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo.

Ang batayan nila ay ang utos ng Diyos sa Leviticus 19:26 at ang Acts 15:29.

Sinasabi sa Leviticus 19:26:
"Huwag kayong kakain ng karne na naroon pa ang dugo nito."

Sabi naman sa Acts 15:29:
"Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."

Sa isang tingin ay parang tama ang sinasabi ng mga INC. Pero kapag sinuri ang mga talata ay makikita na mali ang mga INC sa pag-unawa sa mga ito.

Ang bawat talata ay may tinatawag na konteksto, o ang sitwasyon kung bakit iyon sinabi. Makikita rin sa konteksto kung sino ang kausap o sinasabihan ng mensahe. Sa madaling salita, ang konteksto ang nagpapakita ng tamang kahulugan ng talata.HINDI KRISTIYANO ANG BINAWALAN
Sa kaso ng Lev 19:26, ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo ay ang mga Israelita. Hindi kasama sa pinagbabawalan ang mga Kristiyano. Wala pa kasing Kristiyano noong panahon na iyon.


Sa simula ng Leviticus 19 ay sinasabi kung sino ang pinagsasabihan sa Lev 19:26. Sabi sa Lev 19:1,

"Sinabi ng Panginoon kay Moises: Magsalita ka sa buong kapulungan ng Israel at sabihin mo sa kanila: Maging banal kayo dahil ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay banal."

Malinaw po, mga Israelita ang pinagsasabihan. Ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo ay mga Israelita. Hindi ang mga Kristiyano.

Sa Lev 17:10 ay mas malinaw na mga Israelita ang pinagbabawalan. Sabi riyan,
"Sino mang Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila na kakain ng dugo ay ibabaling ko ang aking mukha laban sa kanya na kakain ng dugo at puputulin siya sa kanyang bayan."


Wala nang duda, ang pinagbabawalan sa pagkain ng dugo ay ang mga "Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila."


Sa madaling salita, ang pagbabawal ay hindi para sa lahat ... hindi para sa mga Kristiyano.

Ang mga Kristiyano ay hindi pinagbabawalan sa pagkain ng may dugo.KRISTIYANO PINAIIWAS LANG
Kung babasahin natin ang Acts 15:29 (na ginagamit din para punahin ang pagkain ng mga Katoliko sa dugo) ay makikita natin na hindi bawal sa Kristiyano ang dugo. Ang dugo ay pinaiiwasan lang sa Kristiyano.

Sabi riyan, "Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."

Ang utos sa Kristiyano ay "umiwas" sa dugo. Hindi sinabing "bawal" kumain ng dugo.

Magkaiba ang "iwas" sa "bawal."

Sabi sa UP Diksiyonaryong Pilipino, ang "iwas" ay:
1. pagliligtas ng sarili sa anumang panganib.

2. paglihis sa anuman o kaninuman.

Iyan din ay pag-"ilag" na ang kahulugan ay:
1. umiwas upang hindi matamaan o mahagip

2. lumayo o umiwas sa panganib

3. mag-ingat; mag-alaga
Ang "bawal" naman ay ganito ang kahulugan:
"Hindi pagbibigay pahintulot na gawin ang anuman; pagpigil."

Sa kahulugan ng "iwas" at "ilag," ang pasya sa pag-iwas o pag-ilag ay galing sa sarili. Sarili ang nagdedesisyon kung iiwas o hindi. Ikaw o ako ang may kapangyarihan na magsabi kung dapat umiwas o hindi.

Sa kabaliktaran, ang "bawal" ay galing sa iba ang pasya. May ibang nag-uutos. May ibang pumipigil para gawin ang isang bagay. No choice ka. Dapat kang sumunod.

Sa Acts 15:29, ang sabi sa mga Kristiyao ay "umiwas" sa dugo. Hindi binabawalan ang Kristiyano sa pagkain ng dugo. Siya ang magpapasya kung kakain ng dugo o hindi.

Malinaw na ibinibigay sa Kristiyano ang desisyon kung kakain siya ng dugo o hindi.UMIWAS KAPAG MAY HUDYO
Ngayon, bakit pag-iwas sa dugo ang utos sa Acts 15:19? Bakit hindi sila binawalan?

Kailangang tingnan ang konteksto ng talata para maunawaan kung bakit.


Una, sino ang sinabihan na "umiwas" sa dugo?

Ang mga Hentil na naging Kristiyano.

Makikita natin sa Acts 15:3 na ang mga Hentil na Kristiyano ang pinag-uusapan. Dumaan kasi sina Pablo at Barnabas sa Phoenicia at Samaria at sinabi sa kanila na nagbalik-loob sa Diyos ang mga Hentil.

Sa Acts 15:5 ay ipinipilit ng ilang dating Hudyo na dapat din sumunod sa Batas ni Moises ang mga Hentil na naging Kristiyano.

Anila, kailangan ding magpatuli ang mga Hentil na Kristiyano at dapat din silang huwag kumain ng dugo at baboy, ayon sa pagbabawal sa Lev 7:26-27 at 11:7-8.

Maiintindihan natin ang damdamin ng mga Kristiyano na ex-Hudyo dahil sila ay mga Israelita. Sa Lev 17:10 ay sinabihan sila ng Diyos ng ganito:
"Sino mang Israelita o dayuhan na namumuhay kasama nila na kakain ng dugo ay ibabaling ko ang aking mukha laban sa kanya na kakain ng dugo at puputulin siya sa kanyang bayan."

Para sa mga Israelita, ang pagkain o hindi pagkain ng dugo ay hindi lang isyu na pang-relihiyon, ito ay isyu rin ng pagiging Israelita. Kahit ngayon ay alam ng marami na ang mga Israelita ay mga nationalistic na tao.

Direkta silang pinagbawalan sa pagkain ng dugo, pati ang mga mamumuhay na kasama nila ay hindi rin dapat kumain ng dugo. Sino mang lalabag sa utos na ito ay puputulin ng Diyos mula sa bayang Israel.

Dahil diyan ay gusto rin ng mga Hudyo o Israelita noong unang panahon na pati ang mga Hentil na Kristiyano ay bawalan na rin sa pagkain ng dugo.WIN-WIN SOLUTION
Para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ay gumawa ng desisyon ang mga Apostol na panalo ang mga ex-Hudyo at panalo rin ang mga Hentil na Kristiyano na ugali na talaga ang kumain ng dugo.

Ang solusyon ay dapat na lang "umiwas" sa dugo ang mga Hentil na Kristiyano.

Kailan dapat umiwas?

Kapag may kasalo silang mga kapwa Kristiyano na dating Hudyo. Masasaktan at mae-eskandalo kasi ang mga ex-Hudyo kapag kumain ng dugo ang mga Hentil na Kristiyano sa harap ng mga Israelita.

Kung wala silang kasama na ex-Hudyo ay puwede sila kumain ng dugo. Wala kasing masasaktan kapag kumain sila niyon.


MALINIS ANG LAHAT NG PAGKAIN
Sa Romans 14:20 ay sinasabi ni Pablo:
"Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos nang dahil lang sa pagkain. Ang lahat ng pagkain ay malinis, pero mali para sa isang tao na kumain ng kahit ano na makakatisod sa iba."

Ang sinasabi riyan ni Pablo ay puwedeng kainin ang lahat ng uri ng pagkain, kasama na ang dugo. Pero kung may matitisod--tulad ng mga Kristiyanong Israelita na pinagbawalang kumain ng dugo--ay mas mabuti pang huwag nang kumain ng dugo. Umiwas na lang.

Kaya pagdating sa pagkain ng dugo, mas magandang tiyakin ng isang Kristiyano na walang matitisod sa kanyang pagkain ng dugo bago niya ito kainin.

Kung walang matitisod ay pinapayagan kumain ng dugo ang isang Kristiyano.

137 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. wala s bible kaht s lumang tipan at bagong tipan n binago ng diyos ang kautusan tungkol s pagbbwal kumain ng dugo. maging s panahon ntin ngaun nanatili ang kautusan n bawal kumain ng dugo. wala kang mbbsa s bibliya n pwede ng kumain ng dugo kaya nga ginamit ay huwag. ibg sabihin ay BAWAL.

   Delete
  3. malinaw naman na hindi lahat ay pinag bawalan ng kumain ng dugo.diriktang pinag bawal para lamang sa mga taga Israelita .

   Delete
  4. ako po ay IGLESIA NI CRISTO at nabasa kopo ang binanggit na salitang ILAG O IWAS. sa sarili kong pananaw ang SALITANG IWAS O ILAG, ay dapat layuan. kaya nga sa LEVITICO 17:10 At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan... MALIWANAG po na galit ang DIYOS sa sinomang kumain ng dugo at na hayop na binigti. at inayudahan pa ito ni apostol pablo sa GAWA 21:25 Nguni't tungkol sa mga Gentil na nagsisisampalataya, ay sinulatan namin, na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain sa mga diosdiosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pakikiapid. NGAYON.. KUNG SUSUNDAN KOPO ANG ARGUMENTO mo na kapag sinabing IWAS O ILAG AY CHOICE MO KUNG IIWAS KA O HINDI.. pwede nio po bang ipaliwanag na pati ang sinabi ni APOSTOL PABLO na umilag sa PAKIKIAPID AY choice mo din bang sundin o hindi?

   Delete
  5. pano nyu kaya makakain ng hindi iniiwasan no common sense lang guys

   Delete
  6. IGLESIA NI CRISTO ako. Simple lang naman. Mabubuhay ba ang mga hayop at mga tao kung walang DUGO? Ang ibig sabihin lng nyan, ang DUGO ay BUHAY. Kung kumain ka ng DUGO, para ka na ring KUMAIN ng BUHAY. Tama?

   Delete
  7. Deuteronomy 12:23
   -Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo: sapagka't ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman.

   Delete
  8. Ang dugo ay buhay...Di niyo b alam na tinubos tayo ng Dugo ni Hesus inalay niya ang knyng buhay para tayo ay maligtas upang ang sinumang maniwala sa knya ay di mapahamak kundi mgkaroon ng buhay na walang hanggan...nasa tao na po kong maniniwala siya o hindi....Diyos na ang hahatol sa atin...

   Delete
  9. KAYONG MGA IGLESIA NI CRISTO....BAKIT NYO TINAWAG NA SUGO O TAGAPAG LIGTAS SI MANALO? ANO BA ANG CRIDENTIAL NG "SUGO" TULAD NI JESUS ISINUGO SYA NG AMA SA LANGIT UPANG IPARATING ANG TAMANG ARAL..SA MADALING SALITA ..ALAM NA NI JESUS SA UNA PA LAMANG ANG ARAL NA KANYANG SASABIHIN...PERO SI MANALO IPINANGANAK AT BININYAGAN SA KATOLIKO AT SA GULO NG KANYANG ISIPAN AY NAGPA BAGO BAGO PA NG RELIHIYON NA INAAKALA NYA NA MALI.. PERO SA HULI SINISISI NYA ANG MGA KASTILA NA NAGHATID NG KRISTYANISMO SA PILIPINAS...YAN BA ANG SUGO? SINUGO SYA NA IBA IBA ANG ISIP AT GULO NG PAG IISIP... :)

   Delete
  10. Inaanyayahan kitang manood same mga palatuntunan ng INC sa channel 49 o kaya makipag ugnayan ka sa mgalokal ng INC na malapit sa iyong lugar...

   Delete
  11. @ Roman, bakit mo tinatanong kung kinikilala naming sugo ang Kapatid Manalo? Bakit di mo tanungin kung ano ang pagkatao ni Apostol Paul bago sya naatasang sugo ng Panginoong Kesus para sa mga hintil? Para na rin sayong kaalaman, bago naging Apostol c Paul ay isa sya sa mga taga usig, humuhuli at pumapatay sa mga alagad o tagasunod sa unang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo? Tsaka linawin ko lang, hindi naming kinilala n tagapagligtas ang Ka Manalo, Sugo po angbpagkakilala namin sa kanya,meaning Sya ang naataasang ipangaral ang mga totoong inaral ng na sinalita ng Dios nanakasulat sa banal na kasulatan, ipinagpatuloy lang nya ang mga ipinangaral ni Jesus at ng mga Apostols ng walang labis walang kulang, kaya sya ang kinikilala naming sugo... yan ang kahulugan ng sugo ang ipaalam sa mga tao kung ano ang tunay na aral o batas ng Amang Dios

   Delete
 2. Mula pa sa panahon ni NOE,ipinagbawal na ng

  DIOS ang pagkain sa DUGO.(Gen.9:1-4).

  Maging sa panahong Cristiano ay ipinagbabawal

  parin po ito ng Dios.(Gawa 21:25 MB).

  ANG sabi ni Apostol Pablo..."huwag kakain..ng

  .."DUGO..


  HINDI PO sinabing UMIWAS lang kung may mga HUDYO.

  MALInaw ang sabi..."HUWAG"...PAG SINABING HUWAG,..

  PAGBABAWAL PO YON!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sa lumang tipan ipinagbabawal talaga ang pagkain ng dugo sa mga hudyo. Pero tandaan ninyo ito! Ang mga hudyo ay walang mga hentil na kasali kase ang sabi ay; angkan sila ni Israel. "Exclusive silang house of Israel". Sa labas sa kanila ay ang mga hentil na namumuhay na iba sa kultura ng mga hudyo. Ngayon ang mga hudyo hindi gumagaya sa pamumuhay ng mga hentil na kumakain ng dugo, baboy, bayawak at iba pa. Nakalista yan sa mga hudyo ang hindi nila kinakain pero kinakain ng mga hentil.

   Pagdating sa bagong tipan ay pinahintulutan na! Bakit? Kase ang bagong tipan ay panahon na ng mga hentil. Kaya yung mga hudyo na tinatawag jan sa bagong tipan na "judaizers" ay umalis sa pagka kristiano.

   Ganito kase to eh! Sa kapanahonan ni Kristo ay binago niya ang batas ni Moises. Itong hindi pagkain ng dugo, baboy, bayawak, ulahipan, ahas, sugpo, sea shells at iba pa ay mga batas ni Moises ito. Sabi nga ni Justin Martyr; "hindi namin kayang gayahin ang mga patakaran ng hudyo kaya mag-iba kami."

   Delete
  2. Hi R.E.M.!

   Do u still remember X-Catholic?

   hehehe!

   Anyway,..mejo matagal na rin na hindi ko kayo nabibigyan ng pansin..

   Pero nais kong mag comment at magtanong sa mga binitiwan mong pahayag sa itaas.

   Una,saan mababasa sa Biblia na pinayagan nang kumain ng "DUGO" sa panahong Kristiyano ang mga lingkod ng Dios?

   Chapter and verse pls.

   Secondly,..May pahayag kang 'sa kapanahonan ni Kristo ay binago niya ang batas ni Moises.'

   Alin batas ang tinutukoy mo?

   Yon bang batas o kautusan ukol sa pagbabawal sa pagkain ng mga itinuring na maruruming pagkain?

   Saan mababasa sa Biblia na ang 'Dugo' ay pagkain?

   Saan mababasa sa Biblia na ito ay nilinis na ng Dios at kasama sa mga pagkaing pwede nang kainin sa panahong Kristyano?

   May mababasa ba sa Biblia na sinabi ni Cristo na pwede ng kainin ang Dugo?

   D ba pahayag mo sa itaas na 'binago' na ni
   Cristo ang mga kautusan ni Moises?

   Saan natin mababasa na sinabi ni Cristo na
   pwede nang kumain ng Dugo?

   Sa TUMBOK po ba ni Cenon?

   Sa panahon ni Moises ay bawal pong pumatay,..kasama po yon sa 10 UTOS,..
   Pinayagan na po ba ng Panginoong Jesukristo ang pumatay ng kapwa tao?

   Ipinagbawal din sa kautusan ni Moises ang pangangalunya/pakikiapid..

   Pinayagan na po ba ng Panginoong Jesus sa panahong Cristiano ang mga ipinagbabawal na yon sa panahon ni Moises?

   Yan ay ang mga iilan lang sa mga kautusan sa Panahon ni moises..

   Kaya linawin mo at magbigay ka ng chapter and verse to support ur stand na..,

   'binago ni Kristo ang batas ni Moises'

   Alin-alin ang mga batas o kautusan sa Panahon ni Moises na binago ng Panginoong Jesus?

   Kasama po ba ang ukol sa pagbabawal ng pagkain ng 'dugo'?

   Ulit,..Chapter and verse pls.

   Delete
  3. ang batas na pinagtatalunan nyu ay para lamang sa israelita sa kapanahunan nila...
   kung israelita ka o hudyo... e di sundin mo yung batas nyu... dba

   Delete
  4. sinabi ba ni hesus ng hindi bawal sa kristyano?
   anong verse po? at ang sabi mo pinaiiwas lng magkaiba kamo ang oagiwas sa pagkain, kung kakain ka sa tingin mo nakaiwas ka at nasunod mo ang utos?
   sir medyo malabo po ung paliwanag mo at di katanggap tanggap sa mga nagbabasa ng bibliya.

   Delete
  5. Bawal na rin kasing kainin ang mga isdang walang kaliskis at mga lamang dagat na may shell? Sa tingin ko iba iba pa rin ang paniniwala ng mga tao. At minsan ayaw lang talaga nilang aminin na may mali talaga dahil sino ba naman ang maniniwala kaagad sa isang araw kaysa sa paniniwala ng buong buhay mo ng akala mo ay totoo..

   Delete
  6. Oo tama ka nakasulat nga yan nabasa ko din

   Delete
  7. Aysus puro biblya ang nasa kukote ninyo kayo nagkakagulo ang mga tao. ...sino ba nagsabi na ang dugo ay bawal kainin? Ang dios ba? Hindi. ...ang nagsasabi niyan ay katulad din natin..kung ang Dios mismo ang nagsabi niyan ay maniwala ako pero hindi mga tao rin na katulad natin. ..ito ang tanong ko sa inyo. .....bakit gumagamit kayo ng toothpaste kung nagsisipilyo kayo. ...wala sa biblia yan at bakit ginagawa ninyo. ...kayo puro katarantaduhan ang pinagsasabi ninyo. ....ang mga sinulat sa biblia ay ginagamit yan noong unang panahon at hindi sa kasalukuyan. ..Basta gumawa ka ng mabuti at respetuhin ang kapwa mo ay sapat na yun sa panginoon.Bakit ninyo laging dinadahilan ang nakasulat sa biblia. Ang katotohanan niyan ay ginagamit na lang ang biblia dahil sa pera. Kahit saan ka pupuntang religion ay pera ang hangad nila. ......MANAHIMIK NGA KAYO DAHIL GINUGULO NINYO ANG MGA ISIPAN NG MGA TAO. ..........

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. sampong utos ng dios

   1. ibigin mu mu ang dios nang lalo at higit sa lahat

   2. wag kang sasamba sa mga dios diosan

   3.ipangilin mu ang araw ng sabbath

   4.galangin mu ang iyung mga magulang

   5.huwag kang papatay

   6.huwag kang makiki apid sa hindi mu aswa

   7.huwag kang mag nakaw

   8.huwag kang magbibintang at wag kang mag sisinungaling

   9.wag kang mag nanasa sa hindi mu pag aari

   10.hhuwqag kang mag nanasa sa hindi mu aswa

   yan po ang sampong utos ng dios asan po jan ang sinasabi nyo na bawal kumain ng dugo o baboy

   Delete
  10. Saan makikita na ipinagbawal? Sa literal na pag iisip, di mo makikita. Pero ang sabi ng Dyos, "Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos"... ang sabi sa #1. "Ibigin mo ang Dios nang lalo at higit sa lahat". Pangalawang punto, ang sabi sa bibliya, "Ang nagsasabing iniibig ko Sya at di tumutupad sa Aking mga Kautusan ay sinungaling... sabi sa #8. Huwag kang magbibintang at wag kang mag sisinungaling"...
   Pangatlong punto, ayon sa science, ang dugo ay marumi. kapag nagpasok ka sa iyong katawan ng marumi, ito ay siguradong makakaapekto sa iyong kalusugan.. para mo na ring pinapatay ang sarili mo... ang sabi sa #5. Huwag kang papatay"

   Salamat po...

   Delete
 3. TAMA SI MIZRACH!! NILILIHIS NYO SA KATOTOHANAN ANG NAKASULAT SA BIBLIYA. SINO PO BA ANG NAGSABI NG HUWAG KUMAIN NG DUGO, DI PO BA ANG DIOS, NA SYANG SINASAMBA NG MGA ISRAELITA AT TAYONG MGA KRISTYANO. IISA LANG PO ANG SINASAMBA NATIN SAMAKATWID KASALI PO TAYO SA PINAGSASABIHAN NG DIOS. KUNG DI KA KASALI IBIG SABIHIN HINDI KA SAKANYA. TAMA PO BA?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mali si Mizrach! Para lang sa mga Israelitas ang utos. Si Kristo kase sa bagong tipan binago niya ang kautosan ni Moises.

   KAYA ANG RESULTA AY MAGKA-AWAY ANG KRISTIANO AT HUDEO HANGGANG NGAYON. kINALABAN KASE NI KRISTO ANG KAUTOSAN NI MOISES DAHIL SABI NIYA MAS MAY KAPANGYARIHAN SIYA KAY MOISES.

   Delete
  2. Well, mali ka mr. REM. Ipinagbawal po ang pagkain at pag-inom ng dugo sa mga Israelitas kasi po lingkod sila ng DIOS AMA.

   Ipinagbawal din kumain sa panahon ni NOE.

   At ipinagbawal din sa panahon ni Cristo.

   Mula sa luma hanggang bagong tipan, BAWAL pa rin.

   KANINO BA IPINAGBAWAL?

   KUNG MAGSUSURI LANG TAYO, IPINAGBABAWAL ANG PAGKAIN NG DUGO SA "MGA HINIRANG AT LINGKOD NG AMA".

   YAN PO ANG KATOTOHANAN. AT YAN DIN ANG MABABASA MO SA BIBLIA.

   KUNG SINUSUNOD MO ANG UTOS NG DIOS AT KUNG LINGKOD KA NG AMA, DI KA KAKAIN NG DUGO.

   Delete
  3. paring R.E.M. cge nga saan mababasa na binago ni Jesus ang kauutusan tungkol sa pagkain ng dugo aber

   Delete
  4. Mga tarantado pala kayo eh. Dios ba ang nagsasabi na bawal kumain ng dugo? Ang nagsasabi niyan ay katulad din na mga tao. ....kayo bakit gumagamit ng toothpaste pag nagsisipilyo eh hindi naman sinasabi sa biblia yan. ...bakit ninyo ginagawa? Mag-isip kayo mga kapatid. .....basta mahalin at respetohan ang isat isa ay tama na yan sa panginoon. .....ginagamit lang ang biblia dahil sa pera. ......lahat ng religion ay pera lang ang hangad nila. ....YAN ANG KATOTOHANAN! !!!!!!

   Delete
 4. Sa mga English bible translations of acts 21:25, ang ginamit ay "ABSTAIN", or "TO KEEP THEMSELVES FROM" or "REFRAIN", sa tagalog po nyan ay umiwas. Pagbawal ang ginagamit sa english bible ay "thou SHALL not" or "You SHALL not".

  So tama yung blogger.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. So tinatanggap mo rin ba Lon na hindi bawal ang pagsamba sa mga dios-diosan at ang mga kahalayan tulad ng pakikiapid?

   Inaamin mo rin ba na mali ang salin ng Gawa 21:25 ng Magandang Balita Biblia(Saling Katoliko),.

   Na dito ang terminong ginamit ay "HUWAG" at hindi po "UMIWAS"?

   Di po ba pag sinabing 'HUWAG',eh bawal po un?

   Sa Katoliko po ba kapag sinabing HUWAG ay pwede pong gawin,.Iwasan lang na may maka kitang kapwa Katoliko?

   Ano Lon,.masasagot mo kaya mga tanong nato?

   Huwag kasing ipilit ang mga maling sariling pakahulugan sa mga nakasulat sa Biblia,..baka kasi lalong mababaon!

   Magtanong ka muna kay Cenon..

   Hehehe!

   Para huwag ma kumonoy tulad ni Cenon.

   Delete
  3. Tama ka, kung puro pangangatwiran e walang saysay, pwede daw kainin basta iwasan ano un joke? Hahaha

   Delete
 5. bakit di niya liwanagin bakit pinagbabawal ang pagkain ng dugo. May dahilan bakit bawal, Dahil sa dugo tayo ay naligtas

  ROM 5:9
  Christ died for us; much more therefore, being now justified by his blood, shall we be saved from wrath through him

  Ang dugo ang nagligtas sa atin base sa Sulat ng Levitius

  "For the life of the flesh is in the blood ... for it is the blood that makes atonement for the soul"

  Leviticus 17:11

  ReplyDelete
 6. tumahimik kayo!!! puro naman kayo Manloloko eh!!! kayo naman talaga ang sinasabi jan sa REVELATION na "BABAENG BIGAON" dahil kayo lang naman ang pinakamalaking EMPERYO ng BAKAK na RELIHIYON ngayon lam nio kung bakit?? dahil ang tinutukoy na BEAST o HALIMAW dun sa basahin ay ang POLITIKA so ang tanong: hindi ba kayo nakikisawsaw sa POLITIKA? haha i dont think so!! kayo lang naman ang nakikipagtalik sa politika ngayon!! kumbaga kayo ang nagkokontrol sa BEAST kung ano ang gusto nio kayo ang masusunod kayo ang diktador nia!!! at saka halimbawa sa world war II katoliko versus katoliko at INC versus INC at iba pa!!! saan ang pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa jan gaya ng sinabi ni Kristo?? kaya mag-isip-isip na kayo dahil ayon din sa basahing iyon ay ang HALIMAW din ang siyang PAPATAY sa INYO!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. haahahahah... wla ka kasing rehihiyon e,, at syaka wala kang dios... :P

   Delete
  2. Yep! Sang-ayon ako dyan.. Makitid ang utak at walang galang magsalita. Nag dadalawang dila pa. Para mo na ring sinasabing wala kang Diyos. Masdan mo ang lakad mo, baka pagmagalit ang AMA sa iyo, mdaling kunin ang buhay na pinahiram sa iyo at pagdating nag paghuhukom, dun ka sa DAGAT-DAGATANG APOY (Impeyerno) na inilalaan sa mga taong tulad mo.

   Delete
  3. Ng word of God hindi po yan pinang dedebate kundi binabahagi po ito para sa ikatuto at ikatutuwid ng mali..di po kailanagn manira at magbitiw pa ng masasakit na salita...Insted of making arguments why not pray...ipanalangin po natin sa Diyos na tayong laht ay maligtas...dhil kht ano pa po maging relihiyon ntin ang importnte meron tayong relsyon....Reasyon at hindi relihiyon ang makapgligtas sa atin nd that is through Jesus Christ john 14:6....at syempre para po tayo ay magkroon ng relsyon sbi John 3:3 ...you must born again..para mintndhn mo ang laht ng nakasulat sa bible...bkt kailngn mong maipanagnk muli? Dhi sbi sa Roma 3:23 at 6:23... Laht po tayo ay makaslnan kaya dpt tayong laht ay maipangnk..sa paanong paraan po tayo maipangnk muli simple lang ang pagsampalataya natin kay kristo na nagdusa para sa ating mga kasanaln at tanggpin siya bilang ating tagapahligtas at Panginoon...

   Pakibasa niyo nalng po sa Juan 3:5-7...
   Then simple pray this prayer..


   O Diyos inaamin kong nagkasala ako laban sa inyo..patawrin niyo po ako salmt sa pagtubos sa akin ni Kristo Hesus akoy sumamaplataya sa Knya at binubuksn ko ang aking puso pumasok ka Hesus at maghari sa aking buhay akoy nanalig sayo..Slmt sa buhay na walang hanggan..Amen


   Read Juan 1:12


   Delete
  4. ang nagbawal ay ang Diyos.. ang Israel ay naging bayan ng Diyos. Kaya ang ililigtas ay ang bayan ng Diyos dahil sila ang sumusunod s utos ng Diyos,at ang bayan ng Diyos s huling araw ay ang Iglesia Ni Cristo. Kung gusto m ng kaligtasan, HuWAG kang kakain ng dugo. Magiging kalaban ka ng Diyos pg kumain ka ng dugo

   Delete
 7. Sabi naman sa Acts 15:29:

  "Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."


  So ayon sa blogger, hindi bawal kundi pinaiiwas lang?

  So hindi BAWAL kumain ng dugo? Umiwas lang!?

  Hindi rin BAWAL kumain ng mga pagkaing inialay sa mga dios-diosan? Umiwas lang!?

  Hindi rin pala BAWAL ang kahalayan sa laman? Umiwas lang!?

  WOW TAMA! TAMANG TAMA NA WALANG ALAM SA BIBLIA ANG MAY-ARI NG BLOGGER NA ITO.

  MAGSURI!

  SA KATOLIKO KASI:

  PUEDENG KUMAIN NG DUGO AT UMINOM NITO.

  PUEDENG KAININ ANG MGA PAGKAING INIALAY SA MGA DIOS-DIOSAN. KASI SILA LANG ANG MAY MGA DIOS-DIOSAN NA INAALAYAN NG MGA PAGKAIN KATULAD NG GINAGAWA NG MGA PAGANO.

  AT HIGIT SA LAHAT, PUEDENG PUEDE NA MAGING MAHALAY. HINDI BAWAL ITO SA KANILA KASI DI NAMAN LAHAT, KARAMIHAN LANG SA MGA OBISPO AT PARI NILA MAHAHALAY KASI NGA DI NAMAN BAWAL.

  KAYA ANG MGA PARI AT OBISPO NILA:

  RAPIST NG MGA BATANG - BATA AT MENOR DE EDAD. MAPALALAKI MAN O MAPABABAE.

  PEDOPHILE

  SEXUAL OFFENDERS

  SEXUAL ABUSERS

  AT

  HOMOSEXUAL.

  KASI NGA DI NAMAN BAWAL SA KANILA ANG MGA BAGAY NA ITO KAYA GINAGAWA NILA.

  TOINK!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tama ka pare, kanya nga si Felix Manalo ay nang-rape din at si Eliseo Soriano ay nagtatago dahil din sa Rape. he he he. sa lalake pa ha ha ha

   Delete
  2. At hinde lang Rapist mga killer pa tulad noong mga basketball players ng PUP na pinatay at tinurture sa simbahan ng INC, at si Marcus Mataro na binaril ng isang kapatid na INC.

   Delete
  3. palabas lng nila yan para patunayan n inc ang may gawa.. pero ang totoo kau din un. halimbawa n lng kay espanyol ginamit nyo para siraan un pala matagal ng patay pinapalabas p s t.v at ang naging pagkamatay ay pmbihira at napatunayan p mismo ng kasama nyo n tumiwalag n inyo.. hindi bat totoo yan at d paninira?

   Delete
 8. HAHAHA! NA TUMBOK MO BRO!

  NAGTATAGO KASI SILA SA TERMINONG "IWAS"...

  HALATA TALAGANG UMIIWAS LANG.

  MAGANDA ANG PALIWANAG MO..

  KUNG IPAGPIPILITAN NILANG HINDI BAWAL ANG PAGKAIN NG DUGO KUNDI UMIWAS LANG KUNG MAY MGA HUDYO,..

  LALABAS NA HINDI RIN BAWAL SA KATOLIKO ANG PAGSAMBA SA MGA dios-diosan,AT ANG PAKIKIAPID DAHIL KASAMA YONG MGA GAWANG YON SA PINAIIWASAN NG MGA APOSTOL SA MGA KRISTIYANO.

  TSIK TSIK TSIK...

  KAYA TAMA YONG PANGUNGUMPISAL NG ISANG CARDINAL GIBBONS SA ANG PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO PG.30(Isang Aklat Katoliko).

  "NALULUNGKOT AKONG IPAGTAPAT NA ANG KABULUKAN SA MORAL AY MALIMIT NASUSUMPUNGAN SA SINAPUPUNAN NG NANGAGSASABING SILA'Y KATOLIKO...."

  KAYA HINDI PO KATAKA-TAKA NA MALIMIT NA NASASANGKOT SA MGA KRIMEN ,..AY ANG MGA TAONG KATOLIKO.

  DAHIL PARA SA KANILA,HINDI PO BAWAL ANG MGA GAWANG LABAG SA ARAL NG DIOS,..PINAIIWASAN LANG 'KUNO'..

  DANGAN NGA LANG,.. PATI PAG-IWAS AY HINDI PO MAGAGAWA NG MARAMING MGA KATOLIKO.

  ReplyDelete
  Replies
  1. BAGO KAYO MAGTALO-TALO, ITANONG NYO MUNA SAN BA NAG-ORIGINATE ANG DISH NA"DINUGUAN?" BAGO MO IDAMAY ANG KABUUANG TURO NG IGLESIA KATOLIKA. NA WALA NAMAN KINALAMAN SA "DINUGUAN" NA YAN! FYI SA LAHAT! ANG DINUGUAN NAG-ORIGINATE SA PILIPINAS, OK!? AT SA PILIPINAS MO LANG DIN MATITIKMAN! PERO BAKIT KAMO NAIMBENTO ANG LUTONG DINUGUAN?, ANG SAGOT: DAHIL SA GUTOM! BAKIT NGAYON NAGKAROON NG "SUGO" ANG PILIPINAS? ANG SAGOT: DAHIL SA GUTOM! YAN ANG MALIWANAG MGA KAPATID!

   Delete
 9. Sabi ng blogger:

  "Sa Acts 15:29, ang sabi sa mga Kristiyao ay "umiwas" sa dugo. Hindi binabawalan ang Kristiyano sa pagkain ng dugo. Siya ang magpapasya kung kakain ng dugo o hindi."

  SABIHIN NATIN NA "UMIWAS" NGA, SANG-AYUNAN NATIN SANDALI ANG ARGUMENTO NG BLOGGER.

  Sabi sa Acts 15:29:

  "Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."

  PAANO NAMAN YUNG IBA MALIBAN SA DUGO:

  1.mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan,

  2.sa karne ng hayop na ginarote

  3.sa kahalayan sa laman

  IIWASAN LANG BAANG MGA BAGAY NA ITO? AYON MISMO SA BLOGGER:

  "Sa Acts 15:29, ang sabi sa mga Kristiyao ay "umiwas" sa dugo. Hindi binabawalan ang Kristiyano sa pagkain ng dugo. Siya ang magpapasya kung kakain ng dugo o hindi."

  NAGFOCUS KA KASI SA DUGO. DI MO BA NAPANSIN NA MAY KARUGTONG PA AT MAY NAUNA PA SA "DUGO"?

  NAMIMILI KA KASI NG GUSTO MONG PALIWANAGAN. DAPAT IPALIWANAG MO NG BUO YONG TALATA NG BIBLIA.

  SABI NG DIOS:

  "HUWAG KANG MAGDADAGDAG O MAGBABAWAS NG KANYANG MGA SALITA".

  ReplyDelete
 10. SABI NG BLOGGER:

  "Sabi naman sa Acts 15:29:

  "Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."


  Sa isang tingin ay parang tama ang sinasabi ng mga INC. Pero kapag sinuri ang mga talata ay makikita na mali ang mga INC sa pag-unawa sa mga ito."

  KUNG MARUNONG KANG MAGBASA, ISANG TINGIN MO LANG ALAM NA TALAGA KUNG PARA SAAN ANG TALATA SAPAGKAT LITERAL ANG TALATANG ITO.

  WALA KANG MABABASA SA BIBLIA NA PINAPAYAGAN NG DIOS ANG KANYANG LINGKOD NA KUMAIN NG DUGO.

  ANG MABABASA SA BIBLIA AY ANG PAGBABAWAL NG DIOS NA KUMAIN AT UMINOM NG DUGO SA KANYANG MGA HINIRANG.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kahit mga INC ay kumakain din ng dugo, ang mga karneng kanilang kinakain ay may dugo pa bago iluto, yung mga isda ay may dugo pa rin pag niluto. Kung talagang gusto nilang tularan ang mga Hudyo ay e-process nila ang mga karne para maalis ang dugo ang tawag dito ng mga Hudyo ay Kosher meat. Kanya huwag silang magmalinis. Pwe...

   Delete
  2. Hahaha! Gud ante. mapagpaimbabaw! mga bulag sa katotohanan.pambata lang ang mga argument ng mga anti-catholics. Panu nyo ieexplain ung pangitain ni pedro sa acts?

   Delete
  3. bawal kumain ng dugo. ung laman b ng isda may dugo di b hasang un?paborito mo p lang kainin un! may lahi pala kaung pusa. ang kinakain lng ung walang dugo. wag ng baguhin ung naksulat s bible. ni bbwasan ni dagdagan tama n un.. gusto nyo kasi kau ang masunod kysa s utos ng diyos

   Delete
  4. sampong utos ng dios

   1.ibiging mu ang dios nang lalo at higit sa lahat

   2.wag kang sasamba sa mga dios diosan

   3.ipangilin mu ang araw ng sabbath

   4.galangin mu ang iyung mga magulang

   5.huwag kang papatay

   6.huwag kang aapid sa hindi mu aswa

   7.huwag kang mag nanakaw

   8.wag kang magbintang at huwag kang mag sisinungaling

   9.wag kang mag nanasa sa hindi mu pag aari

   10.huwag kang mag nanasa sa hindi mu asawa

   yan po ang sampong utos ng dios asan po ba dyan yung sinasabi nyo na bawal ang kumain ng dinuguan at baboy

   Delete
 11. Hindi na nakapareply ang blogger at supporter nito,siguro busy pa pag inom at pagkain ng dugo? Nagtatanong lang po!

  ReplyDelete
 12. Ang mahirap kc sanyo REPCONA e naniniwala kayo sa mga chismis!buksan ninyo mga mata nyo sa katotohanan at wag lang s mga ministro nyo. ung halimaw n cnsbi m ay pakana ng mga sabadista. tingnan m nga f san galing ang mga sabadista? d b galing s grupong nanghula ng 2nd coming? na hindi naman nagkatotoo kaya humanap ng palusot! mga bulaang propeta!

  ReplyDelete
 13. Kung nakukulangan pa kayo sa blogsite na ito, subukan nyo rin ang blogsite ni atty. marwil llasos. basahin nyo ung tungkol sa ginagawang panlilinlang ng mga programa ng INC sa pamamagitan ng pagbabago ng meaning ng nakasulat sa librong katoliko. pagkatapos kong mabasa un, naniniwala na ako na anak ng diablo nga ang mga ministro ng INC!
  hayagang pandaraya yun! yung mga pinupuna nyong mga pari at obispo ay nagkasala ng personal pro hindi tungkol sa pangangaral.

  ReplyDelete
 14. isa akong INC. Mga kapatid wg nyo silang patulan. Kung magsalita sila ng masasakit laban sa atin, pbyaan nyo lang. Kung ayw nila tyong paniwalaan, pbyaan nyo lang. Bsta tayo hindi na tyo ngkulang na hikayatin sila. Hintayin nlng natin ung paghuhukom.

  ReplyDelete
 15. sinabi na ngang iwasan nyo hindi nyo naman iniwasan kinain nyo pa.......ano ba yan...

  Leviticus 7
  26 “‘At huwag kayong kakain ng anumang dugo+ sa alinmang dako na tinatahanan ninyo, kahit yaong sa ibon man o yaong sa hayop. 27 Ang sinumang kaluluwa na kumain ng anumang dugo, ang kaluluwang iyon ay lilipulin+ mula sa kaniyang bayan.’”

  Levitico 17:10-11 “At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Sapagka't ang buhay ng laman ay nasadugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay.”

  Deuteronomio 12:22-23 “Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa, ay gayon kakanin; ang marumi at ang malinis ay kapuwang makakakain niyaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo: sapagka't ang dugo ay siyang buhay; at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman.”

  ok na ba yan o kulang pa.......


  ReplyDelete
 16. Ang Iglesia Ni Cristo sa mga huling araw na ito ay siyang Iglesia hinuhulaan sa Biblia. wala itong maling doktrina at aral na ipinatutupad. hindi maiiwasan na may magalit. hindi naman lahat ng tao ay kayang paliwanagan. ang mabuti pa po, suriin ninyo ang aral ng Iglesia Ni Cristo. pagna patunayan ninyong mali. tsaka kayo magwala. Welcome po kayo sa mga kapilya ng Iglesia Ni Cristo. maaari rin po kayong dumalo sa mga araw at oras ng aming mga Pagsamba, makipag ugnayan lamang po kayo sa aming mga kapatid. sa aral tayo magtagpo mga kaibigan. kung sa personalan ang paraan ng pag atake ng iba, pwede ninyo gawin yun, bakit hindi. pero hindi dahilan po iyon para sabihin na ang Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 sa pamamagitan ng hula ng Panginoong Jesucristo sa pagkasangkapan niya kay Kapatid na Felix Manalo ay hindi na totoo. lahat ng hula patungkol sa Iglesiang ito ay natupad na. mula sa hamak na pagsisimula ng Iglesia hanggang sa kasalukuyan nitong matagumpay na kalagayan. atakihin man ng ibang tao, batikusin man ang mga paniniwala at doktrinang itinataguyod ng Iglesia Ni Cristo, mananatili po ang katotohanan na ito ang totoong Relihiyon. Kung hindi ito ang totoo alin ang totoo? kung hindi ito ang tunay, bakit dito natupad lahat ng hula ng Biblia? anoman ang kalagayan at sitwasyon ng mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa buong mundo , anoman ang pinagdadaanang mga suliranin, mananatili pa rin po ang aming Pananampalataya, na dito lamang sa Iglesia Ni Cristo matatamo ang kaligtasan. hinihikayat po namin kayo na malalim po ninyong suriin ang aral ng Iglesia Ni Cristo. WELCOME PO KAYO.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tanong ko lang sayo, Ginoong INC-M member, kelan sinabi ni Kristo na ang naitayo na nya ay itatayo pa ulit sa pamamagitan ng self-proclaim angel at messenger sa katauhan ni Ginoong Manalo? salamat

   Delete
 17. Gusto ko lang ito i-share sa lahat member o hindi member ng INC ni Mr Felix Manalo.

  Saint Paul says:

  1 COR 10:25-26
  25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi;

  26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto.

  1 TIM 4:4-5
  Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin.

  Lumabag ba si San Pablo sa passage ng Old Testament? ang tingin ko HINDI, bakit? ito ang tugon ng Banal na Kasulatan. .

  Luke 16:16 - The Law of Moses and the writings of the Prophets were in effect up to the time of John the Baptist; since then the good news about the kingdom of God is being told, and everyone forces their way in.

  Hebrews 7:18-19 – The Old Testament or Old Law of Moses then is set aside, because it was weak and useless, for the Law of Moses could not make anything perfect.

  Hebrews 10:1 – The Jewish Law is not a full and faithful model of the real things, it is only a faint outline of the good things to come.

  Ano ang turo ni Kristo?

  Mark 7:18-19
  “You are no more intelligent that the others.” Jesus said to them. Don’t you understand? Nothing that goes into you from the outside can really make you unclean, because it does not go into your heart but into your stomach and then goes out of the body. In saying this, Jesus declared that all foods are fit to be eaten."

  Acts 10:13-15
  A voice said to him, “Get up Peter; kill and eat.” But Peter said, “certainly not, LORD! I have never eaten anything ritually unclean or defiled.” The voice spoke to him again, “Do not consider anything unclean that God has declared clean.”

  Andyan na yang Old Testament, dumating si Kristo sa Sanlibutan hindi para balewalain ang mga nakasulat sa Lumang Tipan, instaed ang sabe niya. .

  Matthew 5:17
  "Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them.

  ReplyDelete
 18. panu yung mga fertilizer d bat nabibili yan sa pamilihan, mga fertilizer ,, kakanin mo b yan? ang dugo ay hindi itinuturing n pagkain sapagkat ang dugo ay buhay,, ng cnabi ni cristo n maraming magsisilitaw n mga bulaang taga pangaral yun agad kc itinanim ng marami s isip nila, ipinahayag ng panginoong husus n sya ay myroon pang ibang mga tupa at silay hindi sa kulungan n ito, meaning ng nagsilitaw ang mga bulaang taga pangaral iniligaw ang marami at natalikod ang unang iglesia n itinayo ng panginoong hesus kaya kailangan n inangon muli, dahil d n ito maittayo pa dahil ang panginoong hesus ang nagtayon ng iglesia, sa At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya,,, c cristo n nga nagtayo eh, kaya sunod sa pangalan nya yung itinayo nya,,, d katulad ng iglesia katolika apostolika romana,, san mababasa yan sa biblia, anung tamang aral ituturo nyan kung pangalan palang mali na at d nakabatay sa biblia, jan n papasok ang wag daragdagan o babawasan, bakit pangalan ng iglesia n tinayo ni cristo d nga nila binawasan o dinagdagan kungdi pinalitan pa,

  ReplyDelete
 19. sentido kumon jap magno pagkain ba yun fertilizer? di mo ba naintindihan yun sinabi ni Kristo na walang pagkain na pumapasok sa katawan ng tao ang nakapagpapasama kundi ang mga salitang namumutawi sa bibig nito! kung may taong ayaw kumain ng may dugo hayaan nyo! wala namn Catholic na kumakain ng deretso dugo! ang pagkain kasi iniluluto muna bago kainin,kaya kung may dugo pa yun kasama syang maluluto dahil kasama sya sa nilutong pagkain! baka kayo kumakain ng hilaw? mag gulay na lang kayo kung ayaw nyo ng pagkain may dugo mga mapagpaimbabaw! at tungkol namn sa iglesia ng panginoong Jesus na itinayo na nya? ibig mo bang sabihin kaya ibabangon ay nadapa? saang chapter at ano verse para malaman!sa sinabi mo na din nanggaling di mo pa ba nakita? bulag ka nga sinabi mo na di mo pa nakita ang ibig sabihin ng panginoon ginawa mo pa syang sinungaling! may mga ibang tupa pa talagang di natatawag hanggang ngayon? eh kayo tupa na kayo lumabas pa kaya naging kambing na tuloy!

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ngunit huwag ninyong kakanin pati dugo pagkat naroon ang buhay; ang buhay ay di dapat kanin. Huwag ninyong kakanin ang dugo, sa halip ay patuluin sa lupa, huwag ninyong kakanin iyon; mapapanuto kayo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kalooban ni Yahweh." (Deut. 12:23-25)

   May sinabi po bang lutuin?.

   Nakaka awa lang po kayo.. Mga binulag sa katotohanan. Wala po kayong karaparapatang tawagin ang sarile nyong tupa sapagkat hindi naman po... Suriin nyo po ang aral na sinusunod nyo kung yan bay sa dios o sa tao oh sa Diablo na!.

   Sa sampung utos nga ng panginoong Dios hindi nyu na sinunod binawasan pa ng mga pari nyo..

   Baka hindi nyo alam na ipinag bawal yun..

   Deuteronomio 4:2 “Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo.”

   At ang magdaragdag ni magbabawas ng mga salita nito ay mapaparusahan

   Apocalypsis 22:18-19 “Aking sinasak-sihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.”

   Isa pa po.. Hindi naman po ata sa biblia kayo bumabase ng aral na sinusunod nyo. More in history.. Kung yun rin nga eh.. Hayagan kung pano pinalaganap ang katoliko noon.. Pinapatay ang hindi sasampalataya.. Hindi lang basta pinapatay.. (torture) mag search po kayo kahot sa YouTube ang dami ng documentation about kung pano yan pinalaganap.. Maging ang pag dadagdag at pag babawas ng mga pari sa mga utos ng Panginoon. Maliwanag po na BULAG KAYO!. Alam nyo po sana ang sinasampalayan nyo dahil aral na ng diablo ang sinusunod nyo.. Maging ang hindi pag aasawa ng mga pari aral ng diablo at ang pagsamba sa mga diosdiosan.. Ngaun nyo sabihing hindi aral ng diablo yang mga pinagagawa sa inyo ng mga pari ninyo.. Sus tao nga ginagawa nyung dios. Grabe.l kakakilabot...

   Delete
 20. sa mga iglesia ni manalo! ang iglesia nyo ay hindi namn pag aari ni Kristo dahil iyan ay pag aari ni manalo! puro kayo natalikod wala kayong bukang bibig kundi natalikod eh wala namn kayo maipakitang verse at chapter! ginagawa nyong sinungaling ang panginoong Jesus, palibhasa ang kinikilala nyong diyos ay pwede magsinungaling ayon sa inyong mga ministro! magbigay kayo ng talata na sinabi na ang tinayo nyang iglesia pag nadapa o natalikod ika nyo ay ibabangon nya ulit!

  ReplyDelete
  Replies
  1. brod ung reihyon mo sinong nagtatag? patunayan mo si cristo nagtatag ng relihyon mo huh.

   Delete
  2. Kawawa kanaman rommel muang ikaw ang nadapa.. Wag po bobo ah.. Pilosopo? Mema lang?.
   Wala ka namang alam..

   Delete
  3. ROMMEL basahinmo muna yung biblia bago ka kumana.....yung bibliyang totoo basahin mo ha wag ung biblia ni SATANAS

   Delete
 21. Sa Isaiah 43:5
  Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east and gather you from the west.
  Sabi ng mga geographist, ang Philippines ay nasa Far Far East, kaya ang INC ay naitatag sa Philippines (iplinano ng panginoon). At bakit ang Catholic wala naitatag sa East?!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saan po ba naitatag ang catholic?
   Ang IGLESIA naitatag sa pilipinas
   FYI
   Ang katoliko po ay hindi sa pilipinas itinatag kung hindi pinalaganap po... Wag po mema..

   Delete
 22. yung sumulat nito kinokontra mo sarili mong pahayag, bakit kamo, sa bawat tugon mo sa sagot ng Iglesia ni Cristo ukol sa pagbabawal ng pagkain ng dugo ang sagot mo ay hindi pinatutungkol sa lahat ang pagbabawal dahil hindi naman tayo ang kausap, gusto kong isiping tama, kaso ang tanong. bakit pa tayo nagbabasa ng BIblia e hindi naman pala tayo sangkot sa usapan nila, wag na tayo sumunod sa Biblia, dahil hindi naman pala sa atin pinatutungkol ang mga kautusan... Common sense brother, bili ka na baka maubusan ka pa.. tsk tsk tsk..

  ReplyDelete
 23. Alam nyo po sa totoo lang, sabihin na nating bawal kung bawal at utos ng Diyos Ama yan, ang tanong ko na lang po sa mga kapatid nating INC at iba pang sekta na bakit ganoon may mga kaibigan at kamag-anak ako na kasapi sa inyong Relihiyon ang kumakain ng Dinuguan lalo na kung walang nakakakitang kapatiran nila? Para lang kasi akong nai-ipokrituhan na pag nakatalikod ito ang gawi pero pag nakaharap ito naman ang gawi.

  ReplyDelete
 24. hindi po absulotely na bawal talaga ang Dugo kainin ito basahin nyo para mamulat kayo Lev 10:17-18 17 "Bakit hindi ninyo KINAIN sa banal na lugar ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan? Hindi ba ninyo alam na ganap na sagrado iyon at ibinigay sa inyo para kumatawan kayo sa buong bayan ng Israel sa harapan ni Yahweh upang sila'y patawarin niya sa kanilang kasalanan? 18 Sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng santuwaryo, dapat sana'y kinain ninyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, gaya ng ipinag-utos ko."

  ReplyDelete
 25. kumakain man o hindi ng dugo asa tao parin yan kung anu ang dapat nya paniwlaan at pag kakaintindi..basta lahat ng bawal masama.. di lang nman sa pag kain ng dugo tayo ng kakasala sa tingin nyo ba natutuwa ang asa itaas sa pag tatalo nyo at sa mga pinaniniwlaan nyo.. hindi sya ang natutuwa sa gingawa nio ngaun di cia ang sinasamba nio ung kalaban ng ating tagapaglikha. anu man iba iba man paniniwla nio at pag kakaintindi nio iisa kang alam ko hangat my pag ibig at pagdamay sa puso ng bawat tao ibig savhin asa inyo parin ang panginoon.. wlang maganda patutunguhan ang pag tatalo nio dahil bawat sekta my kanya kanya paliwanang at pagkakaintindi un po eh igalan nalang natin ang mahalaga sa puso ntin alam ntin na cia ang dahilan kung bakit tau nandito ngaun.. kung anu alam natin tama un ang gawin natin dahil wla sa atin ang di makasalanan.. gawin nlang natin kung anu ang tama at isa puso dun mas maiintindihan nio kung anu ang lamang ng binbasa nio.

  ReplyDelete
 26. wala akong sinabi na hindi ako nagkasala ang akin lang nmn ay sa mga paratang nila ay marunoong din ako dumepensa para hindi ka mailigaw ng iba

  ReplyDelete
 27. Kabubuhan itong post na ito...ginagawa mong tanga sarili mo...isa ka sa susunugin sa Apoy pagdating ng paghuhukom...

  ReplyDelete
 28. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 29. Mga Kaibigan ang dugo po ay hindi pagkain ito ay may kaukulan hindi dapat kanin ng tao. Huwag po nating baluktutin ang tama huwag tayong gumawa ng rason upang suwayin natin ang utos ng Diyos
  "Mapait na apdo ang sabi’y matamis at ang matamis ay minamapait!” (Isaias 5:20).
  "Ngunit huwag ninyong kakanin pati dugo pagkat naroon ang buhay; ang buhay ay di dapat kanin. Huwag ninyong kakanin ang dugo, sa halip ay patuluin sa lupa, huwag ninyong kakanin iyon; mapapanuto kayo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kalooban ni Yahweh." (Deut. 12:23-25)
  Ano ba dapat gawin sa dugo kakainin ba?
  "Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay." (Lev. 17:11)

  kung sa utos palang sa dugo ay minamatuwid mo na paano nalang iba pang mga utos na dapat mong sundin sa bagong tipan ano parin ang utos?

  "Kaya't ang pasiya ko'y huwag nating ligaligin ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyusan; huwag makikiapid; huwag kakain ng hayop na binigti, at ng dugo." (Gawa 15:19-20)

  kahit na mga hentil pinagbabawalan ding kumain na di naman kabilang sa bayan ng Diyos

  Nawa naging malinaw po ito walang maliit o malaking utos sa Diyos lahat dapat nating sundin huwag nating sasadyain ang pagkakasala

  ReplyDelete
 30. wHAT IS THE ORIGINAL rElihiyon ni JEsus/GOD?

  ReplyDelete
 31. sa lumang tipan kelangan nating matutunan na ang Diyos mismo ang nagbabawal. ano ba ang binago na utos pagdating sa panahong kristiyano? ang pangingilin po ng sabath.. pero yung pagbabawal sa pagkain ng dugo ay nananatiling utos ng Diyos.

  ReplyDelete
 32. kung ang utos ng tao ang susundin niyo pede kayong kumain, pero sinasabi ng Diyos na kung magkakatay kayo ng hayop, ang dugo ay ibuhos niyo sa lupa at tabunan. yun ang tamang paraan, di sa kaserola ilalagay..at gagawing dinuguan. ang dugo ay buhay. pag kumain ka ng dugo ay kumakain ka din ng buhay. ang diyos ang nagbibigay ng buhay sa bawat nilalang, kaya ang Diyos lang ang dapat kumuha ng buhay natin. kung sa panahong Kristiyano ay pinaiiwas na kumain ng dugo at kumain ka. lumabag ka sa kautusan. nagbabala na nga na umiwas. lahat ng bagay ay may kaukulan. yan ay kautusan ng Diyos. at pag nilabag natin ay sa Diyos tayo unang nagkakasala. hindi yan utos lamang ng Iglesia ni Cristo. yan ay hango sa Banal na kasulatan at utos ng Diyos. mula pa nung una hanggang ngayon..

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 36. Tama ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 15:16-20. Mahirap ba talagang unawain ang mga bagay na ito?

  16 At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pang-unawa? 17 Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? 18 Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. 19 Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang-puri. 20 Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos.

  Simple lang naman ang sinabi ng Panginoong Jesus, mahirap pa rin bang unawain ito? Tama naman na kapag may kinain ka, una papasok sa bibig, tutuloy sa tiyan, matutunaw at idudumi pagkatapos. Paano tayo magkakasala sa ganitong mga bagay? Ang lumalabas sa bibig at hindi ang pumapasok ang talagang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos.

  Hindi sa winawalang halaga natin ang mga kautusan ng mga propeta at mga apostol. Subalit sino ba ang mas higit na nakakakilala sa Diyos Ama? Sino ba ang nakasama ng Ama sa matagal na panahon bago pa lalangin ang lahat ng bagay? Sinabi sa Mateo 11:27 “Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang mga pinili ng Anak na pagpahayagan niya.” Ang panginoong Jesus lamang ang higit na nakakakilala sa Ama at ang mga taong pinagpahayagan ng Anak. Kaya nga ipinapahayag sa atin ng Panginoong Jesus kung ano talaga ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Ang Diyos Ama ang nagsabi ng mga bagay na ito at ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi sa Juan 8:26 “Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan.” Sinabi lamang Niya ang mga bagay na Kanyang narinig mula sa Ama. Kaya malinaw na ang Ama ang nagsabi ng mga bagay na ito na ang lumalabas sa bibig na nanggagaling sa puso ang talagang nagpaparumi sa tao sa Kanyang paningin at hindi ang pumapasok dito. Malinaw naman ang ipinahayag ng Panginoong Jesus ngunit marami pa ring hindi lubos na nakakaunawa sa mga bagay tungkol sa kung ano talaga ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos Ama.

  ReplyDelete
 37. hayaan nyoko magpaliwanag .. hindi lanq ang mga Israelita ang pinag babawalan nung minsahe sa Levitico 19:26 .. at kung ito ay para sa Israelita lamanq .. bakit naroon pa sa Bible ang mensahing yun??? ano ba ang silbi ng mensaheng yun kung di nyo susundin??? marami kasing nilabag ang mga katoliko ... di nyo pinapahalagahan ang mga katawan nyo ... sinasabe nyo bang ang simbahan ng katoliko ang templo ng diyos???? Malaking pagkakamali ... ang totoong templo ng diyos ay ang ating katawan ... kaya ipinagbabawalan ng diyos ang mga pagkaing nakakasira satin .. kasi ang katawan natin mismo ang templo ng diyos ... gusto nyo pa ng explainasyon?? contact nyoko 09125238905 .. isa akong Seventh Day Adventist ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Isearch nyo sa YouTube kung gaano karumi ang baboy .. para malaman nyO ...!!!! kunq anong sakit ang nasa baboy .. may sakit ang baboy na hindi pa natutukoy at itoy hindi nawawala .. pagkapanganak palang sa biik , may sakit na yan .. isang Bacteria na hindi namamatay na kahit ilanq ulit mo mang lotuin , buhay na buhay parin ito .... iDiskobre nyo ng malaman nyO .. hindi yan gawa.gawa ang Mga makikita nyo .....

   Delete
 38. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete
 39. Acts 15:29 "Kayo ay umiwas sa mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan, sa dugo, sa karne ng hayop na ginarote at sa kahalayan sa laman. Mabuting gawain ang pag-iwas sa mga ito. Paalam."

  Isaisahin natin.

  Umiwas sa:
  - mga pagkain na inialay sa mga diyus-diyosan (Ito yung mga handa o pagkain sa mga fiestahan ng mga kung sinong santo o santang rebulto na sinasamba ng ibang relihiyon)
  - dugo (Ito yung literal na dugong dumadaloy sa mga buhay, tao man o hayop)
  - karne ng hayop na ginarote (garroted in english meaning to strangle or break the neck, pagpatay sa pamamagitan ng pagsakal)
  - kahalayan sa laman (pakikiapid sa iba)

  Kapag sinabing umiwas ka, do not make any contact. So sa madaling salita, sa dugo, bawal itong kainin. Sa mga handang alay sa fiestahan bawal din.
  Karne ng hayop na ginarote bawal, at ang kahalayan o yung isang tao na gusto mong sipingan na di mo naman asawa bawal na bawal din.


  Anyway, kung sino man ang hindi makaintindi ng mga nakasulat rito, wala na akong maipapaliwanag pa sapagkat naganap sa kanila ang salita ng Diyos.

  Matthew 13: 13-14

  13 Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga; sapagka't nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa.
  14 At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mamamalas:


  Titus 3: 9

  9 Nguni't ilagan mo ang mga hangal na usapan, at ang mga pagsasalaysay ng lahi, at ang mga pagtatalo, at pagtataltalan tungkol sa kautusan; sapagka't ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan.

  ReplyDelete
 40. Sa ingles, ang basa sa acts 15:28-29 ay:

  We, with the Holy Spirit have deciade not to put any other burden on you except what is NECESSARY.
  You are TO ABSTAIN from from BLOOD, from the meat of strangled animals, and from prohibited marriages. If you keep yourself from this, YOU WILL DO WELL. Farewell.

  Iyan ang basa sa biblia. Ngayon, pag-usapan natin.

  Kailangan ba talagang tigilan nating ang pagkain ng dugo?
  Oo, dahil ang banggit nga, this is NECESSARY. Sa Filipino, kailangang kailangan.

  Bakit natin kailangang umiwas sa pagkain ng dugo?
  Ito'y sa ating kabutihan. Ang banggit nga ay: if you keep yourselves from these, you will do well. Magiging mabuti daw ang ating buhay.

  Ngayon, binigyan ba tayo ng option ng biblia pagdating sa usaping ito?
  Hindi, dahil ang banggit ay "you are to abstain from blood" kailangang tigilan ang pagkain ng dugo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos.

  Ngayon, kung ang panakip butas ng awtor ay ang salitang "iwas" sa wikang filipino at sinasabi niyang ang salitang iwas ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang mamili kung gagawin ba ang ipinaguutos o hindi, edi ang magiging isyu doon ay ang utos patungkol sa paggawa ng kung anumang kahalayan o sa ingles ay 'prohibited marriages'.

  Magkakaroon ng butas ang tao para sabihing may kapangyarihaan naman siyang makiapid at kumabit sa taong may asawa na sapagkat pinapaiwas lang naman daw siya at hindi tahasang binabawalan.

  Isa pang punto: kung ang sinabi ng mga apostol patungkol sa talatang nabanggit ay necessary o kinakailangang sundin, hindi ba't ang pahayag ng awtor ay sasalungat sa sinabing iyon ng mga apostol?

  Pag isipan natin, kung ang banggit ay: if you keep yourselves from these, you will do good, paano kung hindi mo tinigilan ang mga masasamang bagay na nabanggit? Magbibigay pa rin ba ito ng kabutihan sa iyong buhay?

  Hindi, sapagkat ang banggit ay para maging mabuti, iwasan ang lahat ng ito. Ngayon, kung kasalaungat ng utos ang ginawa mo, kasalungat din ng gantimpala ang tatanggapin mo. Pag hindi sumunod, may mangyayaring masama sayo. Iyon ang turo ng biblia.

  Huwag po sana nating litohin ang mga tao sa paggamit ng mga salita sa talata na tunay namang magiging senseless o walang kabuluhan.

  Huwag rin sana nating baguhin ang tunay ng ibig sabihin ng bawat talata sa bibliya para lamang mailusot ang mga kasalanang ginagawa ninyo. Maraming salamat.

  ReplyDelete
 41. PINAPAIWAS NGA EH. TAPOS ILULUTO MO IIHAWIN IBRBENTA KAKAININ. EH DI NASA KATAWAN MO UN. PANO KA PA MKAKAIWAS? BALUKTO KA PO

  ReplyDelete
 42. Diyos ay pag-ibig, kung wlang pag-ibig, wla sa atin ang Diyos. iwasan ang paghusga sa mga taong kumain ng kung ano pa man dahil hindi lang sa pagkain nagkakasala ang tao. ang pagkain pagkatapos lunukin, idudumi ito ngunit ang gawa at salita na pagkakasala, ito nasa puso ng tao. lahat ng pagkain ay nilinis na ni Jesu-Kristo, ipanalangin lahat ng pagkain bago ito isubo upang linisin ito ng Diyos dahil nilinis na ni Jesus ang lahat ng mga pagkain natin. kaya pumarito si Jesus upang linisin ang marurumi upang maging malinis na ang lahat ng taong tumanggap sa kanya. Amen.

  ReplyDelete
 43. Tama, nasa dugo ang lahat ng karumihan at ito rin ang buhay. ngunit huwag gawing subject palagi ang dugo. kht hindi ka pa kakain ng dugo kung sa gawa at salita nagkasala, mas higit pa ang pagkakasala ang nagawa. Though wlang maliit o malaki na pagkakasala, kasalanan pa rin ito. ibigin natin ang bawat isa dahil ang pag ibig ang syang pinakadakila sa lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. Salamat. God bless.

  ReplyDelete
 44. Kaawa-awa talaga mga kaluluwa ng mga taong ayaw sumunod. OK lng. Sanay na kami sa paninira ng mga taga sanlibutan sa amin. Pero HAYAG NA HAYAG sa Buong mundo kung saan at ano na ang naabot ng Iglesia ni Cristo ngayon. Nagkakaisa kami kasi kami ang Bayan ng Diyos na sa mga Huling Araw. Tignan nyo ang nangyayari sa Mundo ngayon? Parang masasabi mong malapit na ang WAKAS diba? Maraming namamatay sa mga kalamidad, tumitindi ang mga kahirapan, at ano-ano pa. Pero kaming mga taga INC, masaya kaming naglilingkod sa Diyos at sa kanyang Bayan, namumuhay kaming payapa sa lahat ng bagay, sanay kami sa hirap at pagtitiis sa buhay. Kung may mga INC man na nkakagawa ng mga matitinding kasalan, isipin nyu na tao lng din sila at nagkakamali/nagkakasala din. Hindi lahat ng nasa INC perpekto, kaya nga kami na sa INC para humingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala at para sumunod sa lahat ng utos ng Diyos naming Buhay. Kaya sa mga naninira sa INC, hanggang dyan nlng ba kayo? Walang mkakahadlang sa paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa Mundo dahil hindi lng ang pamamahala namin ang gumagabay sa amin, kundi ang Diyos naming BUHAY ang gumagay at pumuprotekta sa amin habang kami nabubuhay dito sa Sanlibutang Magulo at puno ng mga kasalanan..

  ReplyDelete
 45. Sa akin pong pagakaunawa ay para bang binabanggit n'yo na ang mga ISRAELITA ay hindi naging bayan ng DIYOS. Ng mga panahon ng mga Israelita ay sila lamang po an natatanging Bayan ng Diyos. Hindi po ba sila ay pinalaya at tinulungan ng AMA sa pamamagitan nI MOSES? Sila ay alipin ng PARAON na ang sinasamba ay mga REBULTO. Ang Diyos ba ni MOSES ay iba sa Diyos ng mga tunay na hinirang ng AMA? Kung gayon sinasabi n'yo po bang hindi utos ng DIYOS sa mga tunay niyang anak ang pagbawal sa pagkaen ng dugo?

  ReplyDelete
 46. Lahat naman po siguro tayo ay nag-aral ng History at napag alaman ang buhay ni RIZAL.

  Sino ho ba ang unang kinalaban ni Dr. Jose Rizal? Sino ho ba ang tinutuligsa niya sa Noli Mi Tangere? Hindi ba't ang pamumuno ng Espanya at mga PARING KATOLIKO? Juan 10:16 "At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor."

  Gawa 20:28 “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong KAWAN na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo.”

  1 Timoteo 4:1,3 "Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,
  Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan."

  http://e-life-note.blogspot.com/2014/08/ang-pagtalikod-at-muling-paglitaw-ng.html

  ReplyDelete
 47. Mark 7:18-19 “Are you so dull?” he asked. “Don’t you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn’t go into their heart but into their stomach, and then out of the body.”

  ReplyDelete
 48. Bawat karne na niluluto natin ay may dugo (konti man o marami). Ibig sabihin lahat ng kumakain ng karne ay kumakain ng dugo.

  ReplyDelete
 49. Haha andaming Hudyo sa pinas

  ReplyDelete
 50. Kung gusto nyo sundin ang aral sa leviticus, pwes mag alay kayo ng dugo sa altar nyo! Wala ba kayong altar? Eh di kayo dapat nagbabasa ng Bible kasi ang dugo inaalay yan sa altar! WTF hipokrito mga INC. Pinipili nila ang susundin. Mag alay din kayo ng kambing sa mga misa nyo tapos patahin nyo ito at iaalay nyo ang dugo!

  ReplyDelete
 51. Haha nag bubura ng comment ang blogger na to... Namimili ng hindi bubrahin yung tipong hindi sya masyadong ipet..

  ReplyDelete
 52. Haha nag bubura ng comment ang blogger na to... Namimili ng hindi bubrahin yung tipong hindi sya masyadong ipet..

  ReplyDelete
 53. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 54. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/kung-bakit-bawal-ang-pagkain-ng-dugo.html

  ReplyDelete
 55. http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/kung-bakit-bawal-ang-pagkain-ng-dugo.html

  ReplyDelete
 56. mga mapag panggap... pano kayo nakatitiyak na ang kinain nyong pagkain sa panahon ngayun ay walang bahid ng dugo? ang kautusan ba ay may sukat? gaano kadaming dugo? gaano ka-unti? and isda ba ay walang dugo? pag kinain mo ba ang manok na tinola o pinirito ay walang dugo? ang sinabawang karne ba ng baka na may buto ay walang dugo? kung ang dugo ay buhay, papaano naman ang mga bagay na buhay ngunit waalang dugo tulad ng bunga ng puno, buto ng prutas, mga pagkaing halaman, ito ay may mga buhay pero walang dugo?
  Basahin po ninyo sa Biblia:

  Marcos 7: 14-20

  14At muling pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyong lahat ako, at inyong unawain: 15Walang anomang nasa labas ng katawan ng tao, na pagpasok sa kaniya ay makakahawa sa kaniya; datapuwa't ang mga bagay na nagsisilabas sa tao yaon ang nangakakahawa sa tao. 16Kung ang sinoman ay may pakinig na ipakikinig ay makinig.

  17At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad ang talinghaga. 18At sinabi niya sa kanila, Kayo baga naman ay wala ring pagiisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman, na anomang nasa labas na pumapasok sa tao, ay hindi nakakahawa sa kaniya; 19Sapagka't hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. 20At sinabi niya, Ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. 21Sapagka't mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pagiisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang mga pangangalunya, 22Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan: 23Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at nangakakahawa sa tao.

  ReplyDelete
 57. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 58. Atheist ako. mali po talaga ang bible kaya kayo nag aaway away.
  sina sabi na ang dugo ay buhay. kaya masamang kainin. at ung laman ay pwedeng kainin. mabubuhay ba ung hayop kung walang laman.? hehehehe hindi po sila mabubuhay kung wala ung laman na pwedeng kainin.

  si adan at eva ay anak ng diyos.(unang una ayon si biblia) at pinag bawalan din sila kumain ng mansanas. abay huwag din po kayo kumain ng mansanas kung gusto nyo maging anak ng dios. hehehe.

  ReplyDelete
 59. Lahat tayo bawal kumain.

  1. Ang dugo ay life at kung may sakit ang hayop: nasa dugo ang sakit kaya bawal kainin.
  2.Ang dapat lang kainin sa mga hayop ay baka, kambing, at tupa basta ngumunguya at yong paa biak, kasi yan ay healthy kainin di katulad ng baboy na hindi ngumuguya at ang baboy hindi yan healthy basi sa scientific kasi maraming bacteria kailangan lutoing mabuti, at yong manok hindi rin pwede kasi hindi ngumunguya at naka cholesterol at tsaka sa dagat naman yong may palikpik at kaliskis lang yong pusit nakaka highblood yon at crub, at noon ay aabot ng mataas ang life pero ngayon 60 mahina na, kaya kailangan natin sundin ang utos kasi magkakasala tayo at ang kasalan ay hindi magbubunga ng mabuti sa ating katawan lalo na sa ipingbabawal na pakain
  .
  2.Ang pagpunta sa sementeryo hindi pwede nasa Isaiah mga pangitain ni Isaiah, at ang side effect niyan ay yong halloween ang mga bata sinusuotan ng mga demonyo hindi dapat yon nagkakasala sila don.

  ReplyDelete
 60. Eto na ba sinasabi ko. papatayo ng relihiyon tapos iibahin ang interpretation ng bible para masabi iba paniniwala sa roman catholic. eto... nung noong panahon ang mga tao naniniwala sa kahit ano, wla pa ang kristyano nun, and they practice rituals.. sacrificial ritual katulad ng may iaalay na buhay, pagkaroon ng tattoo and other practices like futuretelling or pag inum ng dugo. pucha kumakain ako ng dugo kasi GUTOM ako and not by the intentions of paganous ritual. this verses clearly patama sa kanila... so eating drug kasi gutom ka ok!!! bawal lang pag intention mo is to practice pagan rituals. di lahat tinuturo ng ministro ninyo tama o founder ng relihiyon ninyo... keep your facts straight.... and for the side note, its clear sa bible na wag kainin ang dugo o karne which have a LIFEBLOOD on it meaning bawal kainin pag buhay pa..

  ReplyDelete
  Replies
  1. anyway i have learn to respect naman other religion mapa major religion man, protestante o other churches, pero di ko lang masikmura na if u keep on emphasizing that ur only religion have the right for salvation kasi nga mas tama kuno teachings ninyo, and mocking my own religion and belief system, jan tayu magaaway

   Delete
 61. bakit paba dapat pag,awayan kng pwedeng kumain nang duso o hindi isa lng ang solution sa problemang ito (RESPECT) lng ang kailangan my kanya kanya tayong interpretation at paniniwala igalang nalang natin kung to ang sa tingin nila ay tama

  ReplyDelete
 62. eh dun sa nag post ng blog kawawa ka d muh naiintindihan yan

  ReplyDelete
 63. eh dun sa nag post ng blog kawawa ka d muh naiintindihan yan

  ReplyDelete
 64. so ano po ba talaga ang tama yong pwedeng kumain ng nilutong dugo o di talaga pwede?

  ReplyDelete
 65. Meron po kc akong nabasa sa Marcos 7:18-23
  18At sinabi niya sa kanila, Kayo baga naman ay wala ring pagiisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman, na anomang nasa labas na pumapasok sa tao, ay hindi nakakahawa sa kaniya;
  19Sapagka't hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain.
  20At sinabi niya, Ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao.
  21Sapagka't mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pagiisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang mga pangangalunya,
  22Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan:
  23Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at nangakakahawa sa tao. pwede nyo po paki paliwanag sakin ito kc bago lang po akong nagbabasa ng bible...salamat po sa makaka pag paliwanag sakin nito..

  ReplyDelete
 66. eto pa po yong isang nabasa ko sa mateo 15:10-18

  10 At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, at sa kanila'y sinabi, Pakinggan ninyo, at unawain.
  11 Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao; kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao.
  12 Nang magkagayo'y nagsilapit ang mga alagad, at sa kaniya'y sinabi, Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Fariseo, pagkarinig nila ng pananalitang ito?
  13 Datapuwa't sumagot siya at sinabi, Ang bawa't halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan, ay bubunutin.
  14 Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay.
  15 At sumagot si Pedro, at sinabi sa kaniya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga.
  16 At sinabi niya, Kayo baga nama'y wala pa ring pagiisip?
  17Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?
  18Datapuwa't ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling; at siyang nangakakahawa sa tao.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Exodo 20:3-5

   “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;”

   Maliwanag po ang pahayag mismo ng Diyos “ Huwag kang gagawa para sayo iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: HUWAG MONG YUYUKURAN SILA, O PAGLILINGKURAN MAN

   Delete
  2. Exodo 20:3-5

   “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;”

   Maliwanag po ang pahayag mismo ng Diyos “ Huwag kang gagawa para sayo iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: HUWAG MONG YUYUKURAN SILA, O PAGLILINGKURAN MAN

   Delete
 67. Genesis 9:1-4

  At binasbasan ng Dios si Noe at ang kaniyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. 2At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawa't hayop sa lupa, at sa bawa't ibon sa himpapawid; lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay. 3Bawa't gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. 4Nguni't ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin.

  ReplyDelete
 68. Patawa na naman ang Catholic defenders dito.Mali daw ang INC dahil pwede ng kainin ang dugo sa panahong Cristiano.Saan talata mababasa yan na pwede ng kainin ang dugo?Ang linaw ng sinabi ng Biblia sa Gawa 15:29 MB na HUWAG KAYONG KAKAIN NG ANUMANG INIHANDOG SA MGA DIYUS-DIYUSAN,NG DUGO" Paano mo babaliin ang naksulat jan?Salin pa mismo ng IKAR at Protestante yan,,Halatang walang alam ang may ari ng Blog na ito..Puro lang nganga..Haha.Juice colored

  ReplyDelete
  Replies
  1. sa ezequiel 39:17 ano po comment ninyu.,.Sir isaac newton.
   kapatid from comval province:)

   Delete
 69. Isa po akong Katoliko at amin kong kumakain ang Katoliko ng dugo, nakain ng pagkain inialay, nakain ng karne na ginarote, pero ang pakikiapid ay alam namin isang malaking kasalanan. Subalit dahil siguro sa masyadong free ang Katoliko ay kaya nagagawa nila na madali lamang ang pakikiapid ng ibang Katoliko. Ang alam ko din kaya nakain ng baboy ay dahil sa kwento na pumasok ang demonyo sa baboy nung panahon ni Kristo. Ngayon ko lang nalaman ang totoo. At sisikapin ko nang umiwas sa mga ito.

  ReplyDelete
 70. Mga Gawa 15:20 Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng hayop [na binigti] at ng dugo.

  ReplyDelete
 71. Mga Gawa 15:29 huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam.”

  ReplyDelete
 72. Mga Gawa 21:25 Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil, nagpadala na kami ng liham sa kanila kung saan sinabi namin ang aming pasya. Sinabi naming huwag silang kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid.”

  ReplyDelete
 73. Eh di kumain kayo at magkakaalaman sa finals. Basta nagbabala at hindi na big. Good luck sana may second chance 😂

  ReplyDelete
 74. PLS di nyo kailangang magtalo mga kapatid maintindihan niyo sana....ang pinaglalaban ng iba ay bawal kumain ng dugo tama naman dahil inutos ito ng Diyos sa mga esraelita malamang kailangan nilaNg sundin ito ngunit nang dumating si hesus ANG DUGO ANG NAGLINIS NG KASALANAN AT TAMA NAGSISILBI ITONG BUHAY NGUNIT DAHIL KAY HESUS ANG DUGO AY NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG-HAGAN KAYA KUNG GUSTO NIYO PARING SUNDIN ANG UTOS SA MGA ESRAELITA NASA SA INYO NAYUN...SI HESUS ANG KATUPARAN KAYA SIYA ANG SUSUNDIN KO PAKIBASA NALANG PO

  John 6:50-58King James Version (KJV)

  JOHN 6
  50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.

  51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.

  52 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?

  53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.

  54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.

  55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.

  56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.

  57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.

  58 This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.

  ReplyDelete
 75. bahala kayo mag away away jan hahaha! basta ako wala akong pake HAHAHAHA! INC AKO OO :D Pero ni isa wala kaong nabsa sa biblia ng bawal kumaen ng dugo sige ganto nalang kung wala ng mamaken sa mundong ito eh ang natira eh mga hayp na patay anong gagawinmo at kakanin mo? ahahah tandaan po lahat ng mga nakasulat sa biblia ay sinasabe wag dadagdagan at ni babawasan diba pero mga ibat ibang nag tuturo or ano mang pastor inc carolic dinadagdagan ang mga salita ng dios :D nakakapansin lang po :D at minsan meron din mga kapatid na abuso :D ^_^

  ReplyDelete
 76. bahala kayo mag away away jan hahaha! basta ako wala akong pake HAHAHAHA! INC AKO OO :D Pero ni isa wala kaong nabsa sa biblia ng bawal kumaen ng dugo sige ganto nalang kung wala ng mamaken sa mundong ito eh ang natira eh mga hayp na patay anong gagawinmo at kakanin mo? ahahah tandaan po lahat ng mga nakasulat sa biblia ay sinasabe wag dadagdagan at ni babawasan diba pero mga ibat ibang nag tuturo or ano mang pastor inc carolic dinadagdagan ang mga salita ng dios :D nakakapansin lang po :D at minsan meron din mga kapatid na abuso :D ^_^

  ReplyDelete
 77. Huwag ng magdadahilan.Maliwanag ang sinabi sa Gwa 21:25 MB na HUWAG KAKAIN NG DUGO..Hindi naman mahirap intindihin yan ah. Wag na kc kayong mahgpapalusot pa.Sa panahon pa ni Noe bawal na yan,hanggang sa panahong Cristiano ay nanatiling bawal ang pagkain ng dugo. Mali sabihing pwede basta hindi katitisuran sa iba..Haha.Ano yun,PALAKSAN SYSTEM..Patawa talaga itong may ari blog na ito.

  ReplyDelete
 78. wala akong pake halatang hindi ka inc...

  ReplyDelete
 79. Mga Gawa 15:28-29 “Ang Espiritu Santo at kami ay nagkasundo na huwag na kayong atangan ng mabibigat na pasanin maliban sa mga tuntuning ito na talagang kailangan: Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inihandog sa mga diosdiosan; huwag kayong kakain ng dugo; huwag kayong kakain ng hayop na namatay sa pagkabigti; at umiwas kayo sa mga imoralidad na seksual. Mapapabuti kayo kung iiwasan ninyong gawin ang mga bagay na ito. Lubos ang aming pagbati.”


  Iyan oh huwag, means bawal.

  ReplyDelete
 80. Grabe, nilamon na ng katangahan, gumamit pa ng Dictyonaryo para ilusot ang kanilang maling aral, tumingin kayo sa ibang salin pa ng biblia na kayo rin mismong mga katoliko ang nagsalin, sa ibang Version pang tagalog “Huwag” ang terminong ginamit sa ingles “Do not eat”... At hindi lang yong Nasa kapitulo 15 ng Gawa, hay ngaku mga katoliko ambot !

  ReplyDelete
 81. MGA IGLESIA NI MANALO BASAHIN PO NINYO ITO.

  (c) ARIEL S CURAY

  Sa DEBATE ni MINISTRO JOSE VENTILACION laban sa CATHOLIC DEFENDER na si KARL KEATING, sa TIME MARKER na 2:06, ay IDINEKLARA ng MINISTRO ng INC ni MANALO ang ganito:

  “We believe that when Christ said: I shall have other sheep, there shall be one flock … that’s one church, there shall be one shepherd … that shepherd is Brother Felix Manalo not Jesus Christ.”

  NAPAKALINAW po sa mga SINABING IYAN ng MINISTRO at MANGANGARAL ng INC na HINDI SI KRISTO ang PASTOL ng mga KAANIB ng INC kundi si FELIX Y. MANALO.

  PINALITAN na po NILA ang PANGINOONG HESUS bilang PASTOL at ang IPINALIT NILA ay ang NAGTATAG ng KANILANG IGLESIA na si FELIX Y. MANALO.

  MAS MALINAW po NATING MAKIKITA ang PAGPAPALIT na GINAWA NILA kay KRISTO kapag BINASA NATIN ang JOHN 10:16 na siyang BATAYAN ng INC ng SINABI ni VENTILACION.

  Ganito po ang sinasabi sa talata:

  JOHN 10:16 (NRSV)
  I have other sheep that do not belong to this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd.

  JUAN 10:16
  Mayroon akong ibang tupa na hindi kasama sa kulungang ito. Sila man ay kailangan kong dalhin, at diringgin nila ang aking tinig. Kaya magkakaroon ng isang kawan, isang pastol.

  MAPAPANSIN po natin na IYAN ang PINAGKUNAN ni VENTILACION ng KANYANG DEKLARASYON sa VIDEO ng DEBATE NILA ni KEATING.

  Ngayon, sa SIMPLENG PAGSUSURI ay MAKIKITA NATIN kung PAANO INALIS ng MINISTRO ng INC si KRISTO at IPINALIT si FELIX Y. MANALO.

  Una, WALA po TAYONG MABABASANG FELIX Y. MANALO sa TALATA. Sa kabila niyan ay ITINUTURO ng INC na si MANALO raw ang TINUTUKOY riyan.

  Pangalawa, si KRISTO na NAGSASALITA sa TALATA ay WALANG TINUKOY na IBA PANG PASTOL. Ang TANING PASTOL na TINUTUKOY ni KRISTO sa JOHN 10:16 ay SIYA MISMO.

  Isa-isahin po NATIN ang TALATA:

  SABI ni KRISTO:

  1. Mayroon akong ibang tupa na hindi kasama sa kulungang ito.

  KANINO raw po ang IBANG TUPA na HINDI KASAMA sa KULUNGANG BINABANGGIT ni KRISTO?

  Kay KRISTO. Sabi Niya “Mayroon AKONG ibang tupa …”

  Kay KRISTO ang “IBANG TUPA.”

  WALANG SINASABI na MAY IBANG MAY-ARI o MAY IBANG PASTOL ang TUPA. Si KRISTO LANG ang MAY-ARI at PASTOL ng IBANG TUPA riyan.

  2. Sila man ay kailangan kong dalhin,

  SINO raw po ang KAILANGANG MAGDALA sa IBANG TUPA?

  Si KRISTO na naman. Sabi Niya “kailangan KONG dalhin.” SIYA, si KRISTO, ang MAGDADALA.

  WALANG IBANG MAGDADALA kundi si KRISTO lang.

  3. at diringgin nila ang aking tinig.

  KANINONG TINIG po ang DIRINGGIN ng mga IBANG TUPA?

  KAY KRISTO na naman. Sabi ni KRISTO ay “AKING tinig.” HINDI TINIG ng IBANG PASTOL ang DIRINGGIN ng IBANG TUPA kundi KANYANG TINIG LANG o TINIG LANG ni KRISTO.
  So, NAPAKALINAW po na

  – KAY KRISTO ang IBANG TUPA na WALA PA sa KAWAN
  – Si KRISTO ang MAGDADALA sa IBANG TUPA na IYAN
  – TINIG ni KRISTO ang DIRINGGIIN ng IBANG TUPA na IYAN.

  Dahil diyan ay ANO ang EPEKTO ng mga IYAN?
  Sabi ng PANGINOONG HESUS sa DULO ng TALATA:

  4. Kaya magkakaroon ng isang kawan, isang pastol.

  ILAN po ang PASTOL? ISA

  SINO po ang IISANG PASTOL na IYAN?

  NATURAL ang PANGINOONG HESUS: KANYA ang IBANG TUPA. SIYA ang MAGDADALA. TINIG NIYA ang DIRINGGIN.

  Pero sa INC ni FELIX Y. MANALO ay SINO raw ang PASTOL?

  Si FELIX Y. MANALO. HINDI si KRISTO.

  Dahil diyan ay MALINAW na PINALITAN ng mga INC ang IISANG PASTOL. INALIS NILA si KRISTO bilang PASTOL at IPINALIT si FELIX Y. MANALO.

  Kaya po HINDI ang DIYOS ANAK na SI KRISTO ang PASTOL ng INC e. SI FELIX Y. MANALO, na ISA LANG TAO.

  Kaya po lumalabas na MALI ang MISMONG PANGALAN nitong INC. HINDI ITO DAPAT TINATAWAG na “IGLESIA NI CRISTO.” Ang DAPAT na PANGALAN NIYAN ay “IGLESIA NI FELIX Y. MANALO.”

  HINDI lang PINALITAN ng mga INC si KRISTO bilang PASTOL, INALISAN pa NILA ang PANGINOON ng KANYANG KALUWALHATIAN bilang DIYOS.

  Dahil diyan ay IBANG KRISTO NA ang IPINANGANGARAL ng INC ni MANALO. At dahil IBA na ang KRISTO ay IBA NA RIN ang EBANGHELYO na KANILANG ITINUTURO.

  Sabi ni PABLO sa Galatians 1:8

  “But even if we or an angel from heaven should proclaim to you a gospel contrary to what we proclaimed to you, let that one be accursed! “

  ReplyDelete


 82. Galatia 1:8
  Datapuwa’t kahit man kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay sumpain siya.

  Ayun, SUSUMPAIN daw po ang MAGTUTURO ng EBANGHELYO na IBA sa ITINURO ng mga APOSTOL. Kaya nga po ang mga NAGTUTURO ng KRISTO na HINDI DIYOS ay ISINUMPA na po e.

  At DAHIL ISINUMPA NA ay TIYAK nang WALANG KALIGTASAN.

  So, BAKIT po TAYO MAKIKINIG sa “DALISAY” daw na ARAL ng INC kung SA KAHULI-HULIHAN ay MASUSUMPA LANG po TAYO?

  Kung GUSTO NILANG MASUMPA at MAPUNTA sa IMPIERNO ay SILA NA LANG PO. HUWAG na NILA TAYONG IDAMAY.

  Salamat po.

  ReplyDelete